Chess tournaments in Vietnam

Chess tournaments in Vietnam 2017, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
VIE Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U13 2017-12-09 2017-12-09
VIE Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U09 2017-12-09 2017-12-09
VIE Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U07 2017-12-09 2017-12-09
VIE Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U06 2017-12-09 2017-12-09
VIE Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U05 2017-12-09 2017-12-09
VIE Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 Parent 2017-12-09 2017-12-09
VIE Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 Open 2017-12-09 2017-12-09
VIE Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U11 2017-12-09 2017-12-09
VIE GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 14-15 (LỚP 8-9) 2017-10-16 2017-10-16
VIE GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 14-15 (LỚP 8-9) 2017-10-16 2017-10-16
VIE GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 2017-10-16 2017-10-16
VIE GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 2017-10-16 2017-10-16
VIE GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 2017-10-16 2017-10-16
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 BẢNG NAM 2017-11-23 2017-11-28
VIE GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 BẢNG NAM 2017-11-23 2017-11-28
VIE GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 2017-10-16 2017-10-16
VIE GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 2017-10-16 2017-10-16
VIE GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 2017-10-16 2017-10-16
VIE GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 2017-10-16 2017-10-16
VIE GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 2017-10-16 2017-10-16
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 5A+B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 4A+B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 3A+B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 2A+B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 5B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 5A 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 4B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 4A 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 3B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 3A 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 2B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 2A 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 1B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 1A 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3B NAM 2017-10-22 2017-10-22
VIE Giải vô địch trường Nguyễn Văn Tố 2017-10-21 2017-10-21
VIE GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TỐ 2017-2018 KHỐI LỚP 5 2017-10-21 2017-10-21
VIE GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TỐ 2017-2018 KHỐI LỚP 4 2017-10-21 2017-10-21
VIE GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TỐ 2017-2018 KHỐI LỚP 3 2017-10-21 2017-10-21
VIE GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TỐ 2017-2018 KHỐI LỚP 2 2017-10-21 2017-10-21
VIE GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TỐ 2017-2018 KHỐI LỚP 1 2017-10-21 2017-10-21
VIE Giải giao lưu đấu tập lớp Kỳ thủ và Tập sự- KTTL- cs TTT lần 1 2017-12-04 2017-12-04
VIE GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5B NỮ 2017-10-16 2017-10-22
VIE GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4B NỮ 2017-10-16 2017-10-22
VIE GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3B NỮ 2017-10-16 2017-10-22
VIE GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2B NỮ 2017-10-16 2017-10-22
VIE GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1B NỮ 2017-10-16 2017-10-22
VIE GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4B NAM 2017-10-16 2017-10-22
VIE GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2B NAM 2017-10-16 2017-10-16
VIE GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1B NAM 2017-10-16 2017-10-22

Chess tournaments in other countries