Chess tournaments in China

Chess tournaments in China, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
CHN 2024年春季嘉兴市国际象棋等级赛 四级棋士组 2024-02-28 2024-03-02
CHN 2024年春季嘉兴市国际象棋等级赛 六级棋士组 2024-02-28 2024-03-02
CHN 2024年春季嘉兴市国际象棋等级赛 定级组 2024-02-28 2024-03-02
CHN 2024年春季嘉兴市国际象棋等级赛 男子十一至十五级棋士组 2024-02-28 2024-03-02
CHN 2024年春季嘉兴市国际象棋等级赛 八级棋士组 2024-02-28 2024-03-02
CHN 2024年春季嘉兴市国际象棋等级赛 九至十级棋士组 2024-02-28 2024-03-02
CHN 2024年春季嘉兴市国际象棋等级赛 七级棋士组 2024-02-28 2024-03-02
CHN 2024年春季嘉兴市国际象棋等级赛 五级棋士组 2024-02-28 2024-03-02
CHN 2024年春季嘉兴市国际象棋等级赛 女子十一至十五级棋士组 2024-02-28 2024-03-02
CHN 2024年通州区第5届国际象棋等级赛 10级组 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024年通州区第5届国际象棋等级赛 11级组 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024年通州区第5届国际象棋等级赛 12级组 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024年通州区第5届国际象棋等级赛 13-14级组 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024年通州区第5届国际象棋等级赛 15-无级 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024年第五届“柏弈杯”国际象棋公开赛 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024年通州区第5届国际象棋等级赛 8-9级组 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024年通州区第5届国际象棋等级赛 4级组 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024年通州区第5届国际象棋等级赛 5级组 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024年通州区第5届国际象棋等级赛 6级组 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024年通州区第5届国际象棋等级赛 7级组 2024-03-03 2024-03-03
CHN The 5th Shengzhen (Longgang) Chess Masters 2024 2024-02-20 2024-02-20
CHN 2024年3月3日“阳光杯”朝阳区国际象棋等级赛(春季) 4-5级组 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024年3月3日“阳光杯”朝阳区国际象棋等级赛(春季) 4-5级组 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024年3月3日“阳光杯”朝阳区国际象棋等级赛(春季) 6-7级组 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024年3月3日“阳光杯”朝阳区国际象棋等级赛(春季) 8-9级组 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024年3月3日“阳光杯”朝阳区国际象棋等级赛(春季) 10-11级组 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024年3月3日“阳光杯”朝阳区国际象棋等级赛(春季) 12级组 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024年3月3日“阳光杯”朝阳区国际象棋等级赛(春季) 13-14级组 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024年3月3日“阳光杯”朝阳区国际象棋等级赛(春季) 15-无级组 2024-03-03 2024-03-03
CHN 2024 Chess In Shanghai - GP Blitz@Park Tavern - Season X 2024-02-29 2024-02-29
CHN 2024年老瓦北京学员内部赛1(公众号:国际象棋动态)
CHN 2024年石景山区第十届国际象棋等级赛 5级组 2024-02-24 2024-02-24
CHN 2024年徐州市-连云港-淮安国际象棋等级赛 十级组、定级组(单循环) 2024-02-17 2024-02-17
CHN Chinese National Youth Chess Championship 2024(G14) 2024-02-16 2024-02-21
CHN Chinese National Youth Chess Championship 2024(G12) 2024-02-16 2024-02-21
CHN 2024年北京市春季国际象棋等级赛 男子二级组 2024-02-24 2024-02-24
CHN 2024年北京市春季国际象棋等级赛 女子二级组 2024-02-24 2024-02-24
CHN 2024年北京市春季国际象棋等级赛 业余成年组 2024-02-24 2024-02-24
CHN 2024年北京市春季国际象棋等级赛 六级组 2024-02-24 2024-02-24
CHN 2024年北京市春季国际象棋等级赛 四级组 2024-02-24 2024-02-24
CHN 2024年北京市春季国际象棋等级赛 五级组 2024-02-24 2024-02-24
CHN 2024年石景山区第十届国际象棋等赛 13-14级组 2024-02-24 2024-02-24
CHN 2024年石景山区第十届国际象棋等赛 无级组 2024-02-24 2024-02-24
CHN 2024年石景山区第十届国际象棋等赛 15级组 2024-02-24 2024-02-24
CHN 2024年石景山区第十届国际象棋等赛 6级组 2024-02-24 2024-02-24
CHN 2024年石景山区第十届国际象棋等赛 7级组 2024-02-24 2024-02-24
CHN 2024年石景山区第十届国际象棋等赛 4级组 2024-02-24 2024-02-24
CHN 2024年石景山区第十届国际象棋等赛 10级组 2024-02-24 2024-02-24
CHN 2024年石景山区第十届国际象棋等赛 12级组 2024-02-24 2024-02-24
CHN 2024年石景山区第十届国际象棋等赛 11级组 2024-02-24 2024-02-24

Chess tournaments in other countries