Chess tournaments in Vietnam

Chess tournaments in Vietnam, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NAM 2019-03-28 2019-03-28
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 2019-03-28 2019-03-28
VIE GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U14 Nam 2019-02-14 2019-02-14
VIE GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 NAM 2019-02-16 2019-02-16
VIE GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U10 Nữ 2019-02-14 2019-02-14
VIE Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 4,5 2019-12-05 2019-12-05
VIE GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 Nữ 2019-02-14 2019-02-14
VIE GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U14 Nữ 2019-02-14 2019-02-14
VIE Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ lớp 4,5 2019-12-05 2019-12-05
VIE GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 NAM 2019-02-16 2019-02-16
VIE Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ lớp 1,2,3 2019-12-05 2019-12-05
VIE Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 1,2,3 2019-12-05 2019-12-05
VIE Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 6,7 2019-12-05 2019-12-05
VIE Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 8,9 2019-12-05 2019-12-05
VIE Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ lớp 6,7 2019-12-05 2019-12-05
VIE GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 Nữ 2019-02-14 2019-02-14
VIE Giải Quân Đội tháng 8/2019 - U6 2019-08-24 2019-08-24
VIE GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO CHỚP 2019-02-15 2019-02-17
VIE Giải Quân Đội Tháng 8/2019 - U7 2019-08-25 2019-08-25
VIE Giải Quân Đội Tháng 8/2019 - U9 2019-08-25 2019-08-25
VIE GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 16 CO CHỚP 2019-02-15 2019-02-17
VIE GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 20 CO CHỚP 2019-02-15 2019-02-17
VIE Giải Quân Đội Tháng 8/2019 - U11 2019-08-25 2019-08-25
VIE Giải Edumax Lần 3 U5,6 2019-08-25 2019-08-25
VIE Giải Edumax Lần 3 U7 2019-08-25 2019-08-25
VIE Giải Edumax Lần 3 U5,6 2019-08-25 2019-08-25
VIE Giải cờ chớp lớp ĐTQ 3 - KTTL cs TTT 2019-09-30 2019-09-30
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ VUA BẢNG NỮ 7 TUỔI 2019-06-03 2019-06-06
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ VUA BẢNG NỮ 9 TUỔI 2019-06-03 2019-06-06
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ VUA BẢNG NỮ 11 TUỔI 2019-06-03 2019-06-06
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ VUA BẢNG NỮ 13 TUỔI 2019-06-03 2019-06-06
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ VUA BẢNG NỮ 15 TUỔI 2019-06-03 2019-06-06
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ VUA BẢNG NAM 7 TUỔI 2019-06-03 2019-06-06
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ VUA BẢNG NAM 9 TUỔI 2019-06-03 2019-06-06
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ VUA BẢNG NAM 11 TUỔI 2019-06-03 2019-06-06
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ VUA BẢNG NAM 13 TUỔI 2019-06-03 2019-06-06
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ VUA BẢNG NAM 15 TUỔI 2019-06-03 2019-06-06
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 9 TUỔI 2019-06-03 2019-06-07
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 11 TUỔI 2019-06-03 2019-06-07
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 13 TUỔI 2019-06-03 2019-06-07
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 15 TUỔI 2019-06-03 2019-06-07
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 9 TUỔI 2019-06-03 2019-06-07
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 11 TUỔI 2019-06-03 2019-06-07
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 13 TUỔI 2019-06-03 2019-06-07
VIE GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 15 TUỔI 2019-06-03 2019-06-07
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG CÂU LẠC BỘ CỜ NGUYỄN GIA MỞ RỘNG LẦN THỨ I NĂM 2019 BẢNG NAM 7 TUỔI 2018-12-25 2018-12-25
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG CÂU LẠC BỘ CỜ NGUYỄN GIA MỞ RỘNG LẦN THỨ I NĂM 2019 BẢNG NAM 8-9 TUỔI 2018-12-25 2018-12-25
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG CÂU LẠC BỘ CỜ NGUYỄN GIA MỞ RỘNG LẦN THỨ I NĂM 2019 BẢNG NAM 10-11 TUỔI 2018-12-25 2018-12-25
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG CÂU LẠC BỘ CỜ NGUYỄN GIA MỞ RỘNG LẦN THỨ I NĂM 2019 BẢNG NAM + NỮ 12-15 TUỔI 2018-12-25 2018-12-25
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG CÂU LẠC BỘ CỜ NGUYỄN GIA MỞ RỘNG LẦN THỨ I NĂM 2019 BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 2018-12-25 2018-12-25

Chess tournaments in other countries