Chess tournaments in Vietnam

Chess tournaments in Vietnam, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 12+13 2019-03-26 2019-03-26
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 14+15 2019-03-26 2019-03-26
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 7 2019-03-26 2019-03-26
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 8+9 2019-03-26 2019-03-26
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 10+11 2019-03-26 2019-03-26
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 12+13 2019-03-26 2019-03-26
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 7 2019-03-27 2019-03-27
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 8+9 2019-03-27 2019-03-27
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 10+11 2019-03-27 2019-03-27
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 12+13 2019-03-27 2019-03-27
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 14+15 2019-03-27 2019-03-27
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 7 2019-03-27 2019-03-27
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 8+9 2019-03-27 2019-03-27
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 10+11 2019-03-27 2019-03-27
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 12+13 2019-03-27 2019-03-27
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 14+15 2019-03-27 2019-03-27
VIE GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC NHÓM TUỔI CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG,HÈ 2019 BẢNG NỮ U11 2019-08-25 2019-08-25
VIE GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM TH 9 TUỔI 2019-12-05 2019-12-09
VIE GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM TH 11 TUỔI 2019-12-05 2019-12-09
VIE GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ TH 11 TUỔI 2019-12-05 2019-12-09
VIE GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ THCS 13 TUỔI 2019-12-05 2019-12-09
VIE GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ THCS 15 TUỔI 2019-12-05 2019-12-09
VIE GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM THCS 13 TUỔI 2019-12-05 2019-12-09
VIE GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM THCS 15 TUỔI 2019-12-05 2019-12-09
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI CCB HUYỆN ĐẠ TẺH 2019 2019-12-03 2019-12-04
VIE GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ TH 9 TUỔI 2019-12-05 2019-12-09
VIE Giải Kẹo Mút Mở Rộng Lần Thứ Nhất 28-09-2019 2019-09-28 2019-09-28
VIE Giải nội bộ sáng chủ nhật 2019-01-26 2019-01-26
VIE GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nam 16 CO NHANH 2019-02-15 2019-02-17
VIE GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 12 CO NHANH 2019-02-15 2019-02-17
VIE GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ NHANH UU16-U20 2019-02-16 2019-02-16
VIE GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 14 CO NHANH 2019-02-15 2019-02-17
VIE GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 16 CO NHANH 2019-02-15 2019-02-17
VIE GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 20 CO NHANH 2019-02-15 2019-02-17
VIE Giải Cờ tướng huyện Bố Trạch - Xuân Kỷ Hợi 2019 2019-02-15 2019-02-16
VIE GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 7 TUỔI 2019-12-07 2019-12-07
VIE GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 2019-12-07 2019-12-07
VIE GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 2019-12-07 2019-12-07
VIE HỘI THAO ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI 2019 MÔN : CỜ TƯỚNG 2019-11-01 2019-11-01
VIE GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 7 TUỔI 2019-12-07 2019-12-07
VIE GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 2019-12-07 2019-12-07
VIE GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 2019-12-07 2019-12-07
VIE GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 2019-12-07 2019-12-07
VIE GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 2019-12-07 2019-12-07
VIE GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 12-13 TUỔI 2019-12-07 2019-12-07
VIE GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 2019-12-07 2019-12-07
VIE Giải cờ vua các CLB tỉnh Thanh Hóa - U8 Nam PT Cúp Chiến Binh Tí Hon lần thứ nhất năm 2019 2019-09-28 2019-09-28
VIE Giải cờ vua các CLB tỉnh Thanh Hóa - U8 NC Cúp Chiến Binh Tí Hon lần thứ nhất năm 2019 2019-09-28 2019-09-28
VIE Giải cờ vua các CLB tỉnh Thanh Hóa - OPEN Nâng Cao Cúp Chiến Binh Tí Hon lần thứ nhất năm 2019 2019-09-28 2019-09-28
VIE Giải cờ vua các CLB tỉnh Thanh Hóa- Open PT Cúp Chiến Binh Tí Hon lần thứ nhất năm 2019 2019-09-28 2019-09-28

Chess tournaments in other countries