Chess tournaments in Vietnam

Chess tournaments in Vietnam, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nam U06 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nam U07 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nữ U07 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ Cờ tiêu chuẩn 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nam U06 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nữ U13 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nam U08 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nữ U17 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nam U17 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nữ U11 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nữ U15 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nam U20 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nữ U20 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nữ U20 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nam U11 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nam U13 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nam U10 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nam U15 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nam U13 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nữ U11 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nữ U17 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nữ U09 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nữ U15 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nữ U09 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nam U15 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải cờ tướng nam huyện Phú Bình năm 2024 2024-05-29 2024-05-30
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nam U09 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nam U08 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nam U11 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nữ U10 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nữ U06 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nữ U08 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nữ U08 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nữ U10 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nam U09 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nam U10 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nữ U13 2024-05-24 2024-06-05
VIE Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ tiêu chuẩn Bảng nữ U07 2024-05-24 2024-06-05
VIE Bảng Junior - Môn Cờ Vua Năng Khiếu - HỘI THAO EMERALD PRECINCT - NĂM 2024 2024-06-02 2024-06-02
VIE Bảng Senior - Môn Cờ Vua Năng Khiếu - HỘI THAO EMERALD PRECINCT - NĂM 2024 2024-06-02 2024-06-02
VIE GIẢI CỜ VUA KID GAMES CHUNG CƯ SUNVIEW TOWN NHÓM 9-14 TUỔI 2023-06-04 2023-06-04
VIE GIẢI CỜ VUA KID GAMES CHUNG CƯ SUNVIEW TOWN NHÓM 4-8 TUỔI 2024-06-01 2024-06-01
VIE GIẢI CỜ VUA KID GAMES CHUNG CƯ SUNVIEW TOWN NHÓM 4-8 TUỔI 2023-06-04 2023-06-04
VIE VNTK GIẢI - 0020 - Minigame Tuần 7 - Cờ sáng (28.05.2024) 2024-05-28 2024-05-28
VIE GIẢI CỜ VUA DHT 2024 BẢNG ĐẤU LỚP 8,9,10,11,12 2024-06-01 2024-06-01
VIE GIẢI CỜ VUA DHT 2024 2024-06-01 2024-06-01
VIE GIẢI CỜ VUA DHT 2024 BẢNG ĐẤU LỚP 6,7 2024-06-01 2024-06-01
VIE GIẢI CỜ VUA DHT 2024 BẢNG ĐẤU LỚP 4,5 2024-06-01 2024-06-01
VIE GIẢI CỜ VUA DHT 2024 - LỚP 8,9,10,11,12 2024-06-01 2024-06-01

Chess tournaments in other countries