Chess tournaments in Vietnam

Chess tournaments in Vietnam, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 2020-07-23 2020-08-01
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 2020-07-23 2020-08-01
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 2020-07-23 2020-08-01
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 2020-07-23 2020-08-01
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 2020-07-23 2020-08-01
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 2020-07-23 2020-08-01
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 2020-07-23 2020-08-01
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 2020-07-23 2020-08-01
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 2020-07-23 2020-08-01
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 2020-07-23 2020-08-01
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 2020-07-23 2020-08-01
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 2020-07-23 2020-08-01
VIE GIẢI CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 2020-08-05 2020-08-07
VIE THANH LÃNG PHONG TRÀO 2020 2020-01-01 2020-08-02
VIE giai 1 2020-07-14 2020-07-14
VIE 5.8.2020 2020-08-05 2020-08-05
VIE 07-08-2020 Co Ban 2020-08-07 2020-08-07
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID THƯỜNG XUYÊN 2020-08-05 2020-08-07
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID 22 NGƯỜI 2020-08-05 2020-08-07
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID 22 NGƯỜI 2020-08-05 2020-08-07
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID 1/5 2020-08-05 2020-08-07
VIE GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI 2020-08-12 2020-08-12
VIE 3rd ROAD TO MASTER Championship 2020-08-06 2020-08-13
VIE GIẢI CỜ VUA HÈ BỘ NGOẠI GIAO - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA VIỆT NAM 2020-08-22 2020-08-22
VIE Dau Tap Co Nhanh Thang 8 2020-08-25 2020-08-25
VIE Giải cờ chớp giao lưu 26 8 2020 2020-08-26 2020-08-26
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH HÈ T8 CƠ BẢN 2020-08-28 2020-08-28
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ THÁNG 8 2020-08-28 2020-08-28
VIE Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông tháng 8 năm 2020 2020-05-31 2020-05-31
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA 2021 CỜ NHANH - BẢNG NAM 2021-03-20 2021-03-31
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA 2021 CỜ NHANH - BẢNG NỮ 2021-03-20 2021-03-31
VIE GIAO LƯU CỜ VUA - NHATRANG CHESS LẦN 1 2021 2021-03-28 2021-03-28
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG QUỐC GIA 2021 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 2021-03-25 2021-04-04
VIE Giải Cờ Vua Đại Hội TDTT Xã Hòa Liên Năm 2021 Bảng Nam Đội Tuyển Môn Cờ vua 2021-03-28 2021-03-28
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG QUỐC GIA 2021 CỜ NHANH - BẢNG NAM 2021-03-25 2021-04-04
VIE GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 Nam U7 2021-03-27 2021-03-28
VIE GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 U6 Nam - Nữ 2021-03-27 2021-03-28
VIE GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 2021-03-27 2021-03-28
VIE Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang mở rộng lần 15 ngày 28/03/2021 Tranh cúp Kiện tướng tương lai bảng OPEN 2021-03-28 2021-03-31
VIE Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang mở rộng lần 15 ngày 28/03/2021 Tranh cúp Kiện tướng tương lai 2021-03-28 2021-03-28
VIE GIẢI CỜ VUA CLB PARENTS-LOVE-CHESS LẦN 10 (CỜ NHANH) 2021-03-28 2021-03-28
VIE GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM OPEN 2021-03-27 2021-03-28
VIE GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ X NĂM 2021 CỜ NHANH NAM 16 2021-03-21 2021-03-21
VIE HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG MÔN CỜ VUA TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 18 TUỔI 2021-03-11 2021-03-13
VIE HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG MÔN CỜ VUA TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 18 TUỔI 2021-04-06 2021-04-09
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG QUỐC GIA 2021 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 2021-03-28 2021-03-31
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG QUỐC GIA 2021 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 2021-03-28 2021-03-31
VIE GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 Nam U8 2021-03-27 2021-03-28
VIE GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM U9 2021-03-27 2021-03-28
VIE GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM U10 2021-03-27 2021-03-28

Chess tournaments in other countries