مسابقات دوستانه باشگاه شطرنج فرهنگ جام دوستی

Chess tournament overview

Country: Iran
Tournament date: 1399-05-23 to 1399-05-25
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 10 min + 3 sec
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: باشگاه فرهنگ
Main referee: رضا پاشانجاتی
Referee: شهام اصفهانی زاده

Schedule: مسابقات دوستانه باشگاه شطرنج فرهنگ جام دوستی

Round Date Time
1 1399/05/23 16
2 1399/05/23 21
3 1399/05/24 21
4 1399/05/24 23
5 1399/05/25 12
6 1399/05/25 12
7 1399/05/25 12

Players registered in مسابقات دوستانه باشگاه شطرنج فرهنگ جام دوستی

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 IRI Vassalam Mohammad Taghi 2018 0 0
2 AFG Rahmani Asef 1888 0 0
3 IRI Allahtavakoli Mahmoud 1164 0 0
4 IRI a 0 0 0
5 IRI d 0 0 0
6 IRI e 0 0 0
7 IRI Pashanejati Ali Reza 0 0 0
8 IRI q 0 0 0
9 IRI r 0 0 0
10 IRI s 0 0 0
11 IRI t 0 0 0
12 IRI vb 0 0 0
13 IRI y 0 0 0
14 IRI z 0 0 0
15 IRI zz 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 IRI Vassalam Mohammad Taghi 2018 0 0
2 AFG Rahmani Asef 1888 0 0
3 IRI Allahtavakoli Mahmoud 1164 0 0
4 IRI a 0 0 0
5 IRI d 0 0 0
6 IRI e 0 0 0
7 IRI Pashanejati Ali Reza 0 0 0
8 IRI q 0 0 0
9 IRI r 0 0 0
10 IRI s 0 0 0
11 IRI t 0 0 0
12 IRI vb 0 0 0
13 IRI y 0 0 0
14 IRI z 0 0 0
15 IRI zz 0 0 0

Players starting rank

No.   Titulo Nombre ID FIDE-ID FED Elo
1 Vassalam Mohammad Taghi 0 12502723 IRI 2018
2 Rahmani Asef 0 12540951 AFG 1888
3 Allahtavakoli Mahmoud 0 22528814 IRI 1164
4 a 0 IRI 0
5 d 0 IRI 0
6 e 0 IRI 0
7 Pashanejati Ali Reza 0 22539719 IRI 0
8 q 0 IRI 0
9 r 0 IRI 0
10 s 0 IRI 0
11 t 0 IRI 0
12 vb 0 IRI 0
13 y 0 IRI 0
14 z 0 IRI 0
15 zz 0 IRI 0

Round 1

M. No.   Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo  B No.
1 8 q 0 0 1 - 0 0 Vassalam Mohammad Taghi 2018 1
2 2 Rahmani Asef 1888 0 0 - 1 0 r 0 9
3 10 s 0 0 1 - 0 0 Allahtavakoli Mahmoud 1164 3
4 4 a 0 0 1 - 0 0 t 0 11
5 13 y 0 0 0 - 1 0 d 0 5
6 6 e 0 0 0 - 1 0 z 0 14
7 7 Pashanejati Ali Reza 0 0 0 not paired  
8 12 vb 0 0 0 not paired  
9 15 zz 0 0 0 not paired  

Round 2

M. No.   Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo  B No.
1 9 r 0 1 1 - 0 1 a 0 4
2 5 d 0 1 1 - 0 1 s 0 10
3 14 z 0 1 1 - 0 1 q 0 8
4 1 Vassalam Mohammad Taghi 2018 0 1 - 0 0 e 0 6
5 11 t 0 0 1 - 0 0 Rahmani Asef 1888 2
6 3 Allahtavakoli Mahmoud 1164 0 1 - 0 0 y 0 13
7 7 Pashanejati Ali Reza 0 0 1 - 0 0 zz 0 15
8 12 vb 0 0 1 bye  

Round 3

M. No.   Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo  B No.
1 9 r 0 2 1 - 0 2 d 0 5
2 4 a 0 1 0 - 1 2 z 0 14
3 10 s 0 1 1 - 0 1 Vassalam Mohammad Taghi 2018 1
4 12 vb 0 1 1 - 0 1 Allahtavakoli Mahmoud 1164 3
5 8 q 0 1 1 - 0 1 t 0 11
6 2 Rahmani Asef 1888 0 1 - 0 1 Pashanejati Ali Reza 0 7
7 15 zz 0 0 1 - 0 0 e 0 6
8 13 y 0 0 1 bye  

Round 4

M. No.   Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo  B No.
1 14 z 0 3 1 - 0 3 r 0 9
2 5 d 0 2 1 - 0 2 vb 0 12
3 10 s 0 2 1 - 0 2 q 0 8
4 1 Vassalam Mohammad Taghi 2018 1 1 - 0 1 Pashanejati Ali Reza 0 7
5 3 Allahtavakoli Mahmoud 1164 1 1 - 0 1 zz 0 15
6 13 y 0 1 1 - 0 1 a 0 4
7 6 e 0 0 1 - 0 1 t 0 11
8 2 Rahmani Asef 1888 1 1 bye  

Round 5

M. No.   Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo  B No.
1 5 d 0 3 1 - 0 4 z 0 14
2 9 r 0 3 1 - 0 3 s 0 10
3 12 vb 0 2 1 - 0 2 Rahmani Asef 1888 2
4 8 q 0 2 1 - 0 2 y 0 13
5 11 t 0 1 1 - 0 2 Vassalam Mohammad Taghi 2018 1
6 7 Pashanejati Ali Reza 0 1 1 - 0 2 Allahtavakoli Mahmoud 1164 3
7 4 a 0 1 1 - 0 1 e 0 6
8 15 zz 0 1 1 bye  

Round 6

M. No.   Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo  B No.
1 8 q 0 3 4 d 0 5
2 12 vb 0 3 4 r 0 9
3 14 z 0 4 3 s 0 10
4 1 Vassalam Mohammad Taghi 2018 2 2 y 0 13
5 15 zz 0 2 2 Rahmani Asef 1888 2
6 3 Allahtavakoli Mahmoud 1164 2 2 a 0 4
7 11 t 0 2 2 Pashanejati Ali Reza 0 7
8 6 e 0 1 0 bye  

Players ranking

Rk. No.Ini.   Name FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5  w we w-we K elo+/-
1 5 d IRI 0 4,0 1,0 14,0 11,0 10,0 67,5 0
2 9 r IRI 0 4,0 1,0 13,0 11,0 9,0 70,0 1
3 14 z IRI 0 4,0 1,0 13,0 11,0 9,0 67,0 0
4 10 s IRI 0 3,0 0,0 13,0 11,0 9,0 66,0 2
5 8 q IRI 0 3,0 0,0 11,0 9,0 7,0 62,0 1
6 12 vb IRI 0 3,0 0,0 10,5 9,0 6,5 43,0 2
7 4 a IRI 0 2,0 0,0 11,5 10,0 7,5 62,0 0
8 2 Rahmani Asef AFG 1888 2,0 0,0 11,5 9,5 7,5 49,0 0 0,00 0,00 20 0,0
9 13 y IRI 0 2,0 0,0 11,0 9,0 7,0 55,0 0
10 1 Vassalam Mohammad Taghi IRI 2018 2,0 0,0 10,5 8,5 7,5 59,5 0 0,00 0,00 20 0,0
11 3 Allahtavakoli Mahmoud IRI 1164 2,0 0,0 10,5 8,5 7,5 59,0 0 0,00 0,00 20 0,0
12 7 Pashanejati Ali Reza IRI 0 2,0 0,0 9,0 7,0 6,0 46,0 1
13 15 zz IRI 0 2,0 0,0 8,5 7,5 5,5 37,0 0
14 11 t IRI 0 2,0 0,0 8,5 7,0 5,5 61,5 2
15 6 e IRI 0 1,0 0,0 10,0 8,0 6,0 57,0 0