GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-08-01
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 1:30'+30"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HAU Chu An Khoi 0 2487 0
2 HCM Nguyen Duc Tai 0 2486 0
3 TNG Tong Nguyen Gia Hung 0 2485 0
4 QDO Trinh Huu Hung 0 2484 0
5 TNG Hoang Anh Kiet 0 2483 0
6 HCM Le Nhat Minh 0 2482 0
7 HNO Tran Viet Tung 0 2481 0
8 HCM Dang Duc Lam 0 2480 0
9 DTH Huynh Tran Nam 0 2479 0
10 HAU Pham Hoang Khang 0 2478 0
11 DTH Ho Nguyen Phuc Khang 0 2477 0
12 HAU Huynh Tan Dat 0 2476 0
13 DTH Tran Tan Phu 0 2475 0
14 TNG Ly Minh Huy 0 2474 0
15 HNO Nguyen Duc Thinh 0 2473 0
16 HNO Nguyen Hoang Minh 0 2472 0
17 HNO Nguyen Hai Long 0 2471 0
18 BGI Pham Hai An 0 2470 0
19 HNO Dinh Phuc Lam 0 2469 0
20 QDO Nguyen Duc Quang 0 2468 0
21 QDO Bui Quang Ngoc 0 2467 0
22 THO Nguyen The Hai 0 2466 0
23 THO Nguyen The Duong 0 2465 0
24 NAN Le Danh Tung 0 2464 0
25 HCM Nguyen Quoc Anh 0 2463 0
26 NBI Ngo Quoc Cong 0 2462 0
27 HCM Ho Quoc Duy 0 2461 0
28 HCM Pham Hai Minh Huy 0 2460 0
29 HCM Hoang Trung Phong 0 2459 0
30 BTR Nguyen Dang Trung 0 2458 0
31 DTH Dang Nguyen Tien Vinh 0 2457 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 HAU Chu An Khoi 0 2487 0
2 HCM Nguyen Duc Tai 0 2486 0
3 TNG Tong Nguyen Gia Hung 0 2485 0
4 QDO Trinh Huu Hung 0 2484 0
5 TNG Hoang Anh Kiet 0 2483 0
6 HCM Le Nhat Minh 0 2482 0
7 HNO Tran Viet Tung 0 2481 0
8 HCM Dang Duc Lam 0 2480 0
9 DTH Huynh Tran Nam 0 2479 0
10 HAU Pham Hoang Khang 0 2478 0
11 DTH Ho Nguyen Phuc Khang 0 2477 0
12 HAU Huynh Tan Dat 0 2476 0
13 DTH Tran Tan Phu 0 2475 0
14 TNG Ly Minh Huy 0 2474 0
15 HNO Nguyen Duc Thinh 0 2473 0
16 HNO Nguyen Hoang Minh 0 2472 0
17 HNO Nguyen Hai Long 0 2471 0
18 BGI Pham Hai An 0 2470 0
19 HNO Dinh Phuc Lam 0 2469 0
20 QDO Nguyen Duc Quang 0 2468 0
21 QDO Bui Quang Ngoc 0 2467 0
22 THO Nguyen The Hai 0 2466 0
23 THO Nguyen The Duong 0 2465 0
24 NAN Le Danh Tung 0 2464 0
25 HCM Nguyen Quoc Anh 0 2463 0
26 NBI Ngo Quoc Cong 0 2462 0
27 HCM Ho Quoc Duy 0 2461 0
28 HCM Pham Hai Minh Huy 0 2460 0
29 HCM Hoang Trung Phong 0 2459 0
30 BTR Nguyen Dang Trung 0 2458 0
31 DTH Dang Nguyen Tien Vinh 0 2457 0

Players starting rank

No. Nombre FED Tipo
1 Chu An Khoi HAU B07
2 Nguyen Duc Tai HCM B07
3 Tong Nguyen Gia Hung TNG B07
4 Trinh Huu Hung QDO B07
5 Hoang Anh Kiet TNG B07
6 Le Nhat Minh HCM B07
7 Tran Viet Tung HNO B07
8 Dang Duc Lam HCM B07
9 Huynh Tran Nam DTH B07
10 Pham Hoang Khang HAU B07
11 Ho Nguyen Phuc Khang DTH B07
12 Huynh Tan Dat HAU B07
13 Tran Tan Phu DTH B07
14 Ly Minh Huy TNG B07
15 Nguyen Duc Thinh HNO B07
16 Nguyen Hoang Minh HNO B07
17 Nguyen Hai Long HNO B07
18 Pham Hai An BGI B07
19 Dinh Phuc Lam HNO B07
20 Nguyen Duc Quang QDO B07
21 Bui Quang Ngoc QDO B07
22 Nguyen The Hai THO B07
23 Nguyen The Duong THO B07
24 Le Danh Tung NAN B07
25 Nguyen Quoc Anh HCM B07
26 Ngo Quoc Cong NBI B07
27 Ho Quoc Duy HCM B07
28 Pham Hai Minh Huy HCM B07
29 Hoang Trung Phong HCM B07
30 Nguyen Dang Trung BTR B07
31 Dang Nguyen Tien Vinh DTH B07

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Chu An Khoi HAU 0 1 - 0 0 Nguyen Hoang Minh HNO 16
2 17 Nguyen Hai Long HNO 0 ½ - ½ 0 Nguyen Duc Tai HCM 2
3 3 Tong Nguyen Gia Hung TNG 0 1 - 0 0 Pham Hai An BGI 18
4 19 Dinh Phuc Lam HNO 0 1 - 0 0 Trinh Huu Hung QDO 4
5 5 Hoang Anh Kiet TNG 0 1 - 0 0 Nguyen Duc Quang QDO 20
6 21 Bui Quang Ngoc QDO 0 0 - 1 0 Le Nhat Minh HCM 6
7 7 Tran Viet Tung HNO 0 0 - 1 0 Nguyen The Hai THO 22
8 23 Nguyen The Duong THO 0 ½ - ½ 0 Dang Duc Lam HCM 8
9 9 Huynh Tran Nam DTH 0 0 - 1 0 Le Danh Tung NAN 24
10 25 Nguyen Quoc Anh HCM 0 0 - 1 0 Pham Hoang Khang HAU 10
11 11 Ho Nguyen Phuc Khang DTH 0 0 - 1 0 Ngo Quoc Cong NBI 26
12 27 Ho Quoc Duy HCM 0 0 - 1 0 Huynh Tan Dat HAU 12
13 13 Tran Tan Phu DTH 0 0 - 1 0 Pham Hai Minh Huy HCM 28
14 29 Hoang Trung Phong HCM 0 0 - 1 0 Ly Minh Huy TNG 14
15 15 Nguyen Duc Thinh HNO 0 1 - 0 0 Nguyen Dang Trung BTR 30
16 31 Dang Nguyen Tien Vinh DTH 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 22 Nguyen The Hai THO 1 0 - 1 1 Chu An Khoi HAU 1
2 24 Le Danh Tung NAN 1 0 - 1 1 Tong Nguyen Gia Hung TNG 3
3 26 Ngo Quoc Cong NBI 1 0 - 1 1 Hoang Anh Kiet TNG 5
4 6 Le Nhat Minh HCM 1 1 - 0 1 Nguyen Duc Thinh HNO 15
5 10 Pham Hoang Khang HAU 1 0 - 1 1 Dinh Phuc Lam HNO 19
6 12 Huynh Tan Dat HAU 1 0 - 1 1 Pham Hai Minh Huy HCM 28
7 14 Ly Minh Huy TNG 1 1 - 0 1 Dang Nguyen Tien Vinh DTH 31
8 2 Nguyen Duc Tai HCM ½ 1 - 0 ½ Nguyen The Duong THO 23
9 8 Dang Duc Lam HCM ½ 0 - 1 ½ Nguyen Hai Long HNO 17
10 4 Trinh Huu Hung QDO 0 0 - 1 0 Bui Quang Ngoc QDO 21
11 18 Pham Hai An BGI 0 0 - 1 0 Tran Viet Tung HNO 7
12 20 Nguyen Duc Quang QDO 0 0 - 1 0 Huynh Tran Nam DTH 9
13 25 Nguyen Quoc Anh HCM 0 0 - 1 0 Ho Nguyen Phuc Khang DTH 11
14 30 Nguyen Dang Trung BTR 0 ½ - ½ 0 Tran Tan Phu DTH 13
15 16 Nguyen Hoang Minh HNO 0 1 - 0 0 Ho Quoc Duy HCM 27
16 29 Hoang Trung Phong HCM 0 1 bye

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Chu An Khoi HAU 2 0 - 1 2 Le Nhat Minh HCM 6
2 3 Tong Nguyen Gia Hung TNG 2 ½ - ½ 2 Ly Minh Huy TNG 14
3 5 Hoang Anh Kiet TNG 2 1 - 0 2 Dinh Phuc Lam HNO 19
4 28 Pham Hai Minh Huy HCM 2 0 - 1 Nguyen Duc Tai HCM 2
5 17 Nguyen Hai Long HNO 1 - 0 1 Pham Hoang Khang HAU 10
6 7 Tran Viet Tung HNO 1 0 - 1 1 Le Danh Tung NAN 24
7 9 Huynh Tran Nam DTH 1 0 - 1 1 Nguyen The Hai THO 22
8 11 Ho Nguyen Phuc Khang DTH 1 0 - 1 1 Hoang Trung Phong HCM 29
9 21 Bui Quang Ngoc QDO 1 1 - 0 1 Huynh Tan Dat HAU 12
10 15 Nguyen Duc Thinh HNO 1 0 - 1 1 Ngo Quoc Cong NBI 26
11 31 Dang Nguyen Tien Vinh DTH 1 0 - 1 1 Nguyen Hoang Minh HNO 16
12 13 Tran Tan Phu DTH ½ 0 - 1 ½ Dang Duc Lam HCM 8
13 23 Nguyen The Duong THO ½ 1 - 0 ½ Nguyen Dang Trung BTR 30
14 20 Nguyen Duc Quang QDO 0 + - - 0 Trinh Huu Hung QDO 4
15 27 Ho Quoc Duy HCM 0 1 - 0 0 Pham Hai An BGI 18
16 25 Nguyen Quoc Anh HCM 0 1 bye

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 6 Le Nhat Minh HCM 3 1 - 0 3 Hoang Anh Kiet TNG 5
2 2 Nguyen Duc Tai HCM 0 - 1 Tong Nguyen Gia Hung TNG 3
3 14 Ly Minh Huy TNG 0 - 1 Nguyen Hai Long HNO 17
4 24 Le Danh Tung NAN 2 0 - 1 2 Chu An Khoi HAU 1
5 16 Nguyen Hoang Minh HNO 2 1 - 0 2 Nguyen The Hai THO 22
6 19 Dinh Phuc Lam HNO 2 0 - 1 2 Hoang Trung Phong HCM 29
7 28 Pham Hai Minh Huy HCM 2 1 - 0 2 Bui Quang Ngoc QDO 21
8 26 Ngo Quoc Cong NBI 2 1 - 0 Nguyen The Duong THO 23
9 8 Dang Duc Lam HCM 1 - 0 1 Tran Viet Tung HNO 7
10 31 Dang Nguyen Tien Vinh DTH 1 0 - 1 1 Huynh Tran Nam DTH 9
11 10 Pham Hoang Khang HAU 1 0 - 1 1 Nguyen Duc Thinh HNO 15
12 20 Nguyen Duc Quang QDO 1 0 - 1 1 Ho Nguyen Phuc Khang DTH 11
13 12 Huynh Tan Dat HAU 1 0 - 1 1 Nguyen Quoc Anh HCM 25
14 30 Nguyen Dang Trung BTR ½ 0 - 1 1 Ho Quoc Duy HCM 27
15 18 Pham Hai An BGI 0 1 - 0 ½ Tran Tan Phu DTH 13
16 4 Trinh Huu Hung QDO 0 1 bye

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 17 Nguyen Hai Long HNO 0 - 1 4 Le Nhat Minh HCM 6
2 3 Tong Nguyen Gia Hung TNG 1 - 0 3 Nguyen Hoang Minh HNO 16
3 1 Chu An Khoi HAU 3 1 - 0 3 Ngo Quoc Cong NBI 26
4 5 Hoang Anh Kiet TNG 3 1 - 0 3 Pham Hai Minh Huy HCM 28
5 29 Hoang Trung Phong HCM 3 1 - 0 Dang Duc Lam HCM 8
6 14 Ly Minh Huy TNG 0 - 1 Nguyen Duc Tai HCM 2
7 9 Huynh Tran Nam DTH 2 ½ - ½ 2 Bui Quang Ngoc QDO 21
8 11 Ho Nguyen Phuc Khang DTH 2 1 - 0 2 Le Danh Tung NAN 24
9 15 Nguyen Duc Thinh HNO 2 0 - 1 2 Nguyen Quoc Anh HCM 25
10 27 Ho Quoc Duy HCM 2 0 - 1 2 Dinh Phuc Lam HNO 19
11 22 Nguyen The Hai THO 2 1 - 0 Nguyen The Duong THO 23
12 12 Huynh Tan Dat HAU 1 0 - 1 1 Trinh Huu Hung QDO 4
13 7 Tran Viet Tung HNO 1 0 - 1 1 Nguyen Duc Quang QDO 20
14 18 Pham Hai An BGI 1 1 - 0 1 Pham Hoang Khang HAU 10
15 13 Tran Tan Phu DTH ½ ½ - ½ 1 Dang Nguyen Tien Vinh DTH 31
16 30 Nguyen Dang Trung BTR ½ 1 bye

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 6 Le Nhat Minh HCM 5 0 - 1 Tong Nguyen Gia Hung TNG 3
2 29 Hoang Trung Phong HCM 4 1 - 0 4 Chu An Khoi HAU 1
3 2 Nguyen Duc Tai HCM 1 - 0 4 Hoang Anh Kiet TNG 5
4 19 Dinh Phuc Lam HNO 3 1 - 0 Nguyen Hai Long HNO 17
5 28 Pham Hai Minh Huy HCM 3 1 - 0 3 Ho Nguyen Phuc Khang DTH 11
6 25 Nguyen Quoc Anh HCM 3 0 - 1 3 Nguyen Hoang Minh HNO 16
7 26 Ngo Quoc Cong NBI 3 1 - 0 3 Nguyen The Hai THO 22
8 8 Dang Duc Lam HCM 1 - 0 Huynh Tran Nam DTH 9
9 21 Bui Quang Ngoc QDO 0 - 1 Ly Minh Huy TNG 14
10 4 Trinh Huu Hung QDO 2 1 - 0 2 Ho Quoc Duy HCM 27
11 20 Nguyen Duc Quang QDO 2 0 - 1 2 Nguyen Duc Thinh HNO 15
12 24 Le Danh Tung NAN 2 1 - 0 2 Pham Hai An BGI 18
13 31 Dang Nguyen Tien Vinh DTH 1 - 0 Nguyen Dang Trung BTR 30
14 23 Nguyen The Duong THO 1 - 0 1 Huynh Tan Dat HAU 12
15 10 Pham Hoang Khang HAU 1 1 - 0 1 Tran Tan Phu DTH 13
16 7 Tran Viet Tung HNO 1 1 bye

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Tong Nguyen Gia Hung TNG 1 - 0 5 Hoang Trung Phong HCM 29
2 2 Nguyen Duc Tai HCM 0 - 1 5 Le Nhat Minh HCM 6
3 1 Chu An Khoi HAU 4 1 - 0 4 Pham Hai Minh Huy HCM 28
4 16 Nguyen Hoang Minh HNO 4 0 - 1 4 Hoang Anh Kiet TNG 5
5 19 Dinh Phuc Lam HNO 4 0 - 1 4 Ngo Quoc Cong NBI 26
6 14 Ly Minh Huy TNG 0 - 1 Dang Duc Lam HCM 8
7 17 Nguyen Hai Long HNO 1 - 0 3 Trinh Huu Hung QDO 4
8 15 Nguyen Duc Thinh HNO 3 1 - 0 3 Le Danh Tung NAN 24
9 22 Nguyen The Hai THO 3 1 - 0 3 Nguyen Quoc Anh HCM 25
10 11 Ho Nguyen Phuc Khang DTH 3 1 - 0 Dang Nguyen Tien Vinh DTH 31
11 9 Huynh Tran Nam DTH 1 - 0 Nguyen The Duong THO 23
12 21 Bui Quang Ngoc QDO ½ - ½ 2 Tran Viet Tung HNO 7
13 27 Ho Quoc Duy HCM 2 1 - 0 2 Pham Hoang Khang HAU 10
14 18 Pham Hai An BGI 2 0 - 1 2 Nguyen Duc Quang QDO 20
15 30 Nguyen Dang Trung BTR 0 - 1 1 Huynh Tan Dat HAU 12
16 13 Tran Tan Phu DTH 1 1 bye

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 26 Ngo Quoc Cong NBI 5 0 - 1 Tong Nguyen Gia Hung TNG 3
2 6 Le Nhat Minh HCM 6 1 - 0 5 Hoang Trung Phong HCM 29
3 5 Hoang Anh Kiet TNG 5 0 - 1 5 Chu An Khoi HAU 1
4 8 Dang Duc Lam HCM 1 - 0 Nguyen Duc Tai HCM 2
5 16 Nguyen Hoang Minh HNO 4 0 - 1 Nguyen Hai Long HNO 17
6 22 Nguyen The Hai THO 4 0 - 1 4 Ho Nguyen Phuc Khang DTH 11
7 28 Pham Hai Minh Huy HCM 4 1 - 0 4 Nguyen Duc Thinh HNO 15
8 9 Huynh Tran Nam DTH 0 - 1 4 Dinh Phuc Lam HNO 19
9 20 Nguyen Duc Quang QDO 3 0 - 1 Ly Minh Huy TNG 14
10 25 Nguyen Quoc Anh HCM 3 0 - 1 3 Bui Quang Ngoc QDO 21
11 24 Le Danh Tung NAN 3 1 - 0 3 Ho Quoc Duy HCM 27
12 4 Trinh Huu Hung QDO 3 0 - 1 Tran Viet Tung HNO 7
13 23 Nguyen The Duong THO ½ - ½ Dang Nguyen Tien Vinh DTH 31
14 12 Huynh Tan Dat HAU 2 1 - 0 2 Tran Tan Phu DTH 13
15 10 Pham Hoang Khang HAU 2 1 - 0 Nguyen Dang Trung BTR 30
16 18 Pham Hai An BGI 2 1 bye

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Tong Nguyen Gia Hung TNG 1 - 0 6 Chu An Khoi HAU 1
2 11 Ho Nguyen Phuc Khang DTH 5 0 - 1 7 Le Nhat Minh HCM 6
3 19 Dinh Phuc Lam HNO 5 ½ - ½ Dang Duc Lam HCM 8
4 17 Nguyen Hai Long HNO ½ - ½ 5 Hoang Anh Kiet TNG 5
5 29 Hoang Trung Phong HCM 5 1 - 0 5 Ngo Quoc Cong NBI 26
6 14 Ly Minh Huy TNG 1 - 0 5 Pham Hai Minh Huy HCM 28
7 2 Nguyen Duc Tai HCM 0 - 1 4 Nguyen The Hai THO 22
8 15 Nguyen Duc Thinh HNO 4 0 - 1 4 Nguyen Hoang Minh HNO 16
9 21 Bui Quang Ngoc QDO 4 0 - 1 4 Le Danh Tung NAN 24
10 7 Tran Viet Tung HNO 1 - 0 Huynh Tran Nam DTH 9
11 4 Trinh Huu Hung QDO 3 1 - 0 3 Pham Hai An BGI 18
12 31 Dang Nguyen Tien Vinh DTH 3 1 - 0 3 Pham Hoang Khang HAU 10
13 27 Ho Quoc Duy HCM 3 1 - 0 3 Nguyen Duc Quang QDO 20
14 13 Tran Tan Phu DTH 2 0 - 1 3 Nguyen The Duong THO 23
15 30 Nguyen Dang Trung BTR 0 - 1 3 Nguyen Quoc Anh HCM 25
16 12 Huynh Tan Dat HAU 3 1 bye

Players ranking

Rk. No.Ini. Name Tipo FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 3 Tong Nguyen Gia Hung B07 TNG 8,5 0,0 44,5 8 4 4
2 6 Le Nhat Minh B07 HCM 8,0 0,0 45,0 8 5 5
3 29 Hoang Trung Phong B07 HCM 6,0 0,0 50,0 5 4 2
4 1 Chu An Khoi B07 HAU 6,0 0,0 47,5 6 5 3
5 17 Nguyen Hai Long B07 HNO 6,0 0,0 44,0 5 4 3
6 8 Dang Duc Lam B07 HCM 6,0 0,0 38,5 5 5 2
7 5 Hoang Anh Kiet B07 TNG 5,5 0,0 45,0 5 5 2
8 14 Ly Minh Huy B07 TNG 5,5 0,0 43,0 5 4 3
9 19 Dinh Phuc Lam B07 HNO 5,5 0,0 39,5 5 4 3
10 26 Ngo Quoc Cong B07 NBI 5,0 0,0 45,0 5 5 3
11 16 Nguyen Hoang Minh B07 HNO 5,0 0,0 42,5 5 5 3
12 11 Ho Nguyen Phuc Khang B07 DTH 5,0 0,0 40,5 5 4 3
13 24 Le Danh Tung B07 NAN 5,0 0,0 39,0 5 5 3
14 28 Pham Hai Minh Huy B07 HCM 5,0 0,0 38,0 5 5 2
15 22 Nguyen The Hai B07 THO 5,0 0,0 37,0 5 5 3
16 2 Nguyen Duc Tai B07 HCM 4,5 0,0 49,5 4 4 2
17 7 Tran Viet Tung B07 HNO 4,5 0,0 34,0 3 4 2
18 21 Bui Quang Ngoc B07 QDO 4,0 0,0 38,5 3 4 2
19 15 Nguyen Duc Thinh B07 HNO 4,0 0,0 37,0 4 4 2
20 4 Trinh Huu Hung B07 QDO 4,0 0,0 35,0 3 3 1
21 25 Nguyen Quoc Anh B07 HCM 4,0 0,0 33,0 3 4 3
22 23 Nguyen The Duong B07 THO 4,0 0,0 32,5 3 5 1
23 27 Ho Quoc Duy B07 HCM 4,0 0,0 31,0 4 4 1
24 31 Dang Nguyen Tien Vinh B07 DTH 4,0 0,0 31,0 2 4 0
25 12 Huynh Tan Dat B07 HAU 4,0 0,0 29,5 3 4 2
26 9 Huynh Tran Nam B07 DTH 3,5 0,0 37,0 3 4 2
27 20 Nguyen Duc Quang B07 QDO 3,0 0,0 34,0 3 4 2
28 18 Pham Hai An B07 BGI 3,0 0,0 33,5 2 4 0
29 10 Pham Hoang Khang B07 HAU 3,0 0,0 30,5 3 5 1
30 13 Tran Tan Phu B07 DTH 2,0 0,0 29,0 0 4 0
31 30 Nguyen Dang Trung B07 BTR 1,5 0,0 27,0 0 4 0