GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-08-01
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 1:30'+30"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 BTR Ngo Thi Kieu Tho 0 2081 0
2 BDU Tran Thi Thanh Binh 0 2080 0
3 BDU Nguyen Bui Khanh Hang 0 2079 0
4 DON Thai Ngoc Tuong Minh 0 2078 0
5 HCM Nguyen Hoang Thai Ngoc 0 2077 0
6 HCM Nguyen Linh Dan 0 2076 0
7 QNI Nguyen Le Cam Hien 0 2075 0
8 HCM Chau Dien Nha Uyen 0 2074 0
9 DTH Tran Ngyen My Tien 0 2073 0
10 BDH Nguyen Phuong Nghi 0 2072 0
11 DON Dinh Nguyen Hien Anh 0 2071 0
12 BNI Nguyen Phuc Yen Nhi 0 2070 0
13 HCM Nguyen Ngoc Phuong Nghi 0 2069 0
14 HNO Dao Minh Khanh 0 2068 0
15 THO Luu Que Chi 0 2067 0
16 BDU Le Nguyen Hong Nhung 0 2066 0
17 DTH Nguyen Ngoc Phuong Quyen 0 2065 0
18 HCM Dang Minh Anh 0 2064 0
19 DAN Nguyen Tran Van Thy 0 2063 0
20 THO Nguyen Binh An 0 2062 0
21 NBI Nguyen Ngoc Hien 0 2061 0
22 TTH Nguyen Ha Khanh Linh 0 2060 0
23 HNO Vu My Linh 0 2059 0
24 BTR Nguyen Thi Huynh Thu 0 2058 0
25 HCM Vo Dinh Khai My 0 2057 0
26 HCM Ton Nu Quynh Duong 0 2056 0
27 HNO Ngo Ngoc Chau 0 2055 0
28 HAU Le Minh Thu 0 2054 0
29 DAN Le Ngo Thuc Quyen 0 2053 0
30 NTH Le Thi Thuan Loi 0 2052 0
31 HCM Tong Thai Ky An 0 2051 0
32 BGI Tran Thi Hong Ngoc 0 2050 0
33 DAN Tran Thi Hoan Kim 0 2049 0
34 DAN Bui Tuyet Hoa 0 2048 0
35 CTH Phan Mai Khoi 0 2047 0
36 BDU Vo Ngoc Phuong Dung 0 2046 0
37 BDU Hoang Ngoc Diep 0 2045 0
38 BDU Ngo Ha Phuong 0 2044 0
39 BGI La Bao Quyen 0 2043 0
40 HCM Vo Dang Yen Vy 0 2042 0
41 DAN Hoang My Ky Nam 0 2041 0
42 HAU Ngo Vo Tram Anh 0 2040 0
43 BGI Nguyen Ngoc Ha Anh 0 2039 0
44 BTR Mai Tran Bao Ngan 0 2038 0
45 BDH Tran Hoang Bao Chau 0 2037 0
46 BDH Nguyen Cam Tien 0 2036 0
47 HCM Ngo Minh Hang 0 2035 0
48 HCM Nguyen Huynh Xuan Anh 0 2034 0
49 PYE Le Khanh Van 0 2033 0
50 BTH Nguyen Tue Minh 0 2032 0
51 BTH Van Thi Y Thanh 0 2031 0
52 HCM Ly Nguyen Ngoc Chau 0 2030 0
53 BRV Vu Thi Quynh Huong 0 2029 0
54 BTR Dao Le Bao Ngan 0 2028 0
55 NTH Pham Hoang Thien Nhi 0 2027 0
56 HAU Nguyen Phi Nhung 0 2026 0
57 HCM Ly Nguyen Ngoc Tran 0 2025 0
58 QNI Tran Phuong Vi 0 2024 0
59 HNO Nguyen Binh Vy 0 2023 0
60 BRV Pham Phuong Thao 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 BTR Ngo Thi Kieu Tho 0 2081 0
2 BDU Tran Thi Thanh Binh 0 2080 0
3 BDU Nguyen Bui Khanh Hang 0 2079 0
4 DON Thai Ngoc Tuong Minh 0 2078 0
5 HCM Nguyen Hoang Thai Ngoc 0 2077 0
6 HCM Nguyen Linh Dan 0 2076 0
7 QNI Nguyen Le Cam Hien 0 2075 0
8 HCM Chau Dien Nha Uyen 0 2074 0
9 DTH Tran Ngyen My Tien 0 2073 0
10 BDH Nguyen Phuong Nghi 0 2072 0
11 DON Dinh Nguyen Hien Anh 0 2071 0
12 BNI Nguyen Phuc Yen Nhi 0 2070 0
13 HCM Nguyen Ngoc Phuong Nghi 0 2069 0
14 HNO Dao Minh Khanh 0 2068 0
15 THO Luu Que Chi 0 2067 0
16 BDU Le Nguyen Hong Nhung 0 2066 0
17 DTH Nguyen Ngoc Phuong Quyen 0 2065 0
18 HCM Dang Minh Anh 0 2064 0
19 DAN Nguyen Tran Van Thy 0 2063 0
20 THO Nguyen Binh An 0 2062 0
21 NBI Nguyen Ngoc Hien 0 2061 0
22 TTH Nguyen Ha Khanh Linh 0 2060 0
23 HNO Vu My Linh 0 2059 0
24 BTR Nguyen Thi Huynh Thu 0 2058 0
25 HCM Vo Dinh Khai My 0 2057 0
26 HCM Ton Nu Quynh Duong 0 2056 0
27 HNO Ngo Ngoc Chau 0 2055 0
28 HAU Le Minh Thu 0 2054 0
29 DAN Le Ngo Thuc Quyen 0 2053 0
30 NTH Le Thi Thuan Loi 0 2052 0
31 HCM Tong Thai Ky An 0 2051 0
32 BGI Tran Thi Hong Ngoc 0 2050 0
33 DAN Tran Thi Hoan Kim 0 2049 0
34 DAN Bui Tuyet Hoa 0 2048 0
35 CTH Phan Mai Khoi 0 2047 0
36 BDU Vo Ngoc Phuong Dung 0 2046 0
37 BDU Hoang Ngoc Diep 0 2045 0
38 BDU Ngo Ha Phuong 0 2044 0
39 BGI La Bao Quyen 0 2043 0
40 HCM Vo Dang Yen Vy 0 2042 0
41 DAN Hoang My Ky Nam 0 2041 0
42 HAU Ngo Vo Tram Anh 0 2040 0
43 BGI Nguyen Ngoc Ha Anh 0 2039 0
44 BTR Mai Tran Bao Ngan 0 2038 0
45 BDH Tran Hoang Bao Chau 0 2037 0
46 BDH Nguyen Cam Tien 0 2036 0
47 HCM Ngo Minh Hang 0 2035 0
48 HCM Nguyen Huynh Xuan Anh 0 2034 0
49 PYE Le Khanh Van 0 2033 0
50 BTH Nguyen Tue Minh 0 2032 0
51 BTH Van Thi Y Thanh 0 2031 0
52 HCM Ly Nguyen Ngoc Chau 0 2030 0
53 BRV Vu Thi Quynh Huong 0 2029 0
54 BTR Dao Le Bao Ngan 0 2028 0
55 NTH Pham Hoang Thien Nhi 0 2027 0
56 HAU Nguyen Phi Nhung 0 2026 0
57 HCM Ly Nguyen Ngoc Tran 0 2025 0
58 QNI Tran Phuong Vi 0 2024 0
59 HNO Nguyen Binh Vy 0 2023 0
60 BRV Pham Phuong Thao 0 0 0

Players starting rank

No. Nombre FED Tipo
1 Ngo Thi Kieu Tho BTR G13
2 Tran Thi Thanh Binh BDU G13
3 Nguyen Bui Khanh Hang BDU G13
4 Thai Ngoc Tuong Minh DON G13
5 Nguyen Hoang Thai Ngoc HCM G13
6 Nguyen Linh Dan HCM G13
7 Nguyen Le Cam Hien QNI G13
8 Chau Dien Nha Uyen HCM G13
9 Tran Ngyen My Tien DTH G13
10 Nguyen Phuong Nghi BDH G13
11 Dinh Nguyen Hien Anh DON G13
12 Nguyen Phuc Yen Nhi BNI G13
13 Nguyen Ngoc Phuong Nghi HCM G13
14 Dao Minh Khanh HNO G13
15 Luu Que Chi THO G13
16 Le Nguyen Hong Nhung BDU G13
17 Nguyen Ngoc Phuong Quyen DTH G13
18 Dang Minh Anh HCM G13
19 Nguyen Tran Van Thy DAN G13
20 Nguyen Binh An THO G13
21 Nguyen Ngoc Hien NBI G13
22 Nguyen Ha Khanh Linh TTH G13
23 Vu My Linh HNO G13
24 Nguyen Thi Huynh Thu BTR G13
25 Vo Dinh Khai My HCM G13
26 Ton Nu Quynh Duong HCM G13
27 Ngo Ngoc Chau HNO G13
28 Le Minh Thu HAU G13
29 Le Ngo Thuc Quyen DAN G13
30 Le Thi Thuan Loi NTH G13
31 Tong Thai Ky An HCM G13
32 Tran Thi Hong Ngoc BGI G13
33 Tran Thi Hoan Kim DAN G13
34 Bui Tuyet Hoa DAN G13
35 Phan Mai Khoi CTH G13
36 Vo Ngoc Phuong Dung BDU G13
37 Hoang Ngoc Diep BDU G13
38 Ngo Ha Phuong BDU G13
39 La Bao Quyen BGI G13
40 Vo Dang Yen Vy HCM G13
41 Hoang My Ky Nam DAN G13
42 Ngo Vo Tram Anh HAU G13
43 Nguyen Ngoc Ha Anh BGI G13
44 Mai Tran Bao Ngan BTR G13
45 Tran Hoang Bao Chau BDH G13
46 Nguyen Cam Tien BDH G13
47 Ngo Minh Hang HCM G13
48 Nguyen Huynh Xuan Anh HCM G13
49 Le Khanh Van PYE G13
50 Nguyen Tue Minh BTH G13
51 Van Thi Y Thanh BTH G13
52 Ly Nguyen Ngoc Chau HCM G13
53 Vu Thi Quynh Huong BRV G13
54 Dao Le Bao Ngan BTR G13
55 Pham Hoang Thien Nhi NTH G13
56 Nguyen Phi Nhung HAU G13
57 Ly Nguyen Ngoc Tran HCM G13
58 Tran Phuong Vi QNI G13
59 Nguyen Binh Vy HNO G13
60 Pham Phuong Thao BRV G13

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Ngo Thi Kieu Tho BTR 0 1 - 0 0 Tong Thai Ky An HCM 31
2 32 Tran Thi Hong Ngoc BGI 0 0 - 1 0 Tran Thi Thanh Binh BDU 2
3 3 Nguyen Bui Khanh Hang BDU 0 1 - 0 0 Tran Thi Hoan Kim DAN 33
4 34 Bui Tuyet Hoa DAN 0 1 - 0 0 Thai Ngoc Tuong Minh DON 4
5 5 Nguyen Hoang Thai Ngoc HCM 0 ½ - ½ 0 Phan Mai Khoi CTH 35
6 36 Vo Ngoc Phuong Dung BDU 0 0 - 1 0 Nguyen Linh Dan HCM 6
7 7 Nguyen Le Cam Hien QNI 0 1 - 0 0 Hoang Ngoc Diep BDU 37
8 38 Ngo Ha Phuong BDU 0 0 - 1 0 Chau Dien Nha Uyen HCM 8
9 9 Tran Ngyen My Tien DTH 0 1 - 0 0 La Bao Quyen BGI 39
10 40 Vo Dang Yen Vy HCM 0 ½ - ½ 0 Nguyen Phuong Nghi BDH 10
11 11 Dinh Nguyen Hien Anh DON 0 0 - 1 0 Hoang My Ky Nam DAN 41
12 42 Ngo Vo Tram Anh HAU 0 0 - 1 0 Nguyen Phuc Yen Nhi BNI 12
13 13 Nguyen Ngoc Phuong Nghi HCM 0 ½ - ½ 0 Nguyen Ngoc Ha Anh BGI 43
14 44 Mai Tran Bao Ngan BTR 0 0 - 1 0 Dao Minh Khanh HNO 14
15 15 Luu Que Chi THO 0 ½ - ½ 0 Tran Hoang Bao Chau BDH 45
16 46 Nguyen Cam Tien BDH 0 0 - 1 0 Le Nguyen Hong Nhung BDU 16
17 17 Nguyen Ngoc Phuong Quyen DTH 0 0 - 1 0 Ngo Minh Hang HCM 47
18 48 Nguyen Huynh Xuan Anh HCM 0 ½ - ½ 0 Dang Minh Anh HCM 18
19 19 Nguyen Tran Van Thy DAN 0 1 - 0 0 Le Khanh Van PYE 49
20 50 Nguyen Tue Minh BTH 0 0 - 1 0 Nguyen Binh An THO 20
21 21 Nguyen Ngoc Hien NBI 0 ½ - ½ 0 Van Thi Y Thanh BTH 51
22 52 Ly Nguyen Ngoc Chau HCM 0 ½ - ½ 0 Nguyen Ha Khanh Linh TTH 22
23 23 Vu My Linh HNO 0 1 - 0 0 Vu Thi Quynh Huong BRV 53
24 54 Dao Le Bao Ngan BTR 0 0 - 1 0 Nguyen Thi Huynh Thu BTR 24
25 25 Vo Dinh Khai My HCM 0 1 - 0 0 Pham Hoang Thien Nhi NTH 55
26 56 Nguyen Phi Nhung HAU 0 0 - 1 0 Ton Nu Quynh Duong HCM 26
27 27 Ngo Ngoc Chau HNO 0 0 - 1 0 Ly Nguyen Ngoc Tran HCM 57
28 58 Tran Phuong Vi QNI 0 ½ - ½ 0 Le Minh Thu HAU 28
29 29 Le Ngo Thuc Quyen DAN 0 0 - 1 0 Nguyen Binh Vy HNO 59
30 60 Pham Phuong Thao BRV 0 0 - 1 0 Le Thi Thuan Loi NTH 30

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 20 Nguyen Binh An THO 1 ½ - ½ 1 Ngo Thi Kieu Tho BTR 1
2 2 Tran Thi Thanh Binh BDU 1 0 - 1 1 Vu My Linh HNO 23
3 24 Nguyen Thi Huynh Thu BTR 1 0 - 1 1 Nguyen Bui Khanh Hang BDU 3
4 6 Nguyen Linh Dan HCM 1 1 - 0 1 Vo Dinh Khai My HCM 25
5 26 Ton Nu Quynh Duong HCM 1 ½ - ½ 1 Nguyen Le Cam Hien QNI 7
6 8 Chau Dien Nha Uyen HCM 1 1 - 0 1 Le Thi Thuan Loi NTH 30
7 41 Hoang My Ky Nam DAN 1 0 - 1 1 Tran Ngyen My Tien DTH 9
8 12 Nguyen Phuc Yen Nhi BNI 1 1 - 0 1 Bui Tuyet Hoa DAN 34
9 14 Dao Minh Khanh HNO 1 1 - 0 1 Ngo Minh Hang HCM 47
10 16 Le Nguyen Hong Nhung BDU 1 1 - 0 1 Ly Nguyen Ngoc Tran HCM 57
11 59 Nguyen Binh Vy HNO 1 ½ - ½ 1 Nguyen Tran Van Thy DAN 19
12 43 Nguyen Ngoc Ha Anh BGI ½ 0 - 1 ½ Nguyen Hoang Thai Ngoc HCM 5
13 10 Nguyen Phuong Nghi BDH ½ 0 - 1 ½ Nguyen Huynh Xuan Anh HCM 48
14 35 Phan Mai Khoi CTH ½ ½ - ½ ½ Nguyen Ngoc Phuong Nghi HCM 13
15 51 Van Thi Y Thanh BTH ½ 1 - 0 ½ Luu Que Chi THO 15
16 18 Dang Minh Anh HCM ½ ½ - ½ ½ Vo Dang Yen Vy HCM 40
17 45 Tran Hoang Bao Chau BDH ½ 0 - 1 ½ Nguyen Ngoc Hien NBI 21
18 22 Nguyen Ha Khanh Linh TTH ½ ½ - ½ ½ Tran Phuong Vi QNI 58
19 28 Le Minh Thu HAU ½ ½ - ½ ½ Ly Nguyen Ngoc Chau HCM 52
20 4 Thai Ngoc Tuong Minh DON 0 1 - 0 0 Ngo Vo Tram Anh HAU 42
21 39 La Bao Quyen BGI 0 0 - 1 0 Dinh Nguyen Hien Anh DON 11
22 44 Mai Tran Bao Ngan BTR 0 1 - 0 0 Nguyen Ngoc Phuong Quyen DTH 17
23 46 Nguyen Cam Tien BDH 0 0 - 1 0 Ngo Ngoc Chau HNO 27
24 49 Le Khanh Van PYE 0 0 - 1 0 Le Ngo Thuc Quyen DAN 29
25 31 Tong Thai Ky An HCM 0 1 - 0 0 Nguyen Tue Minh BTH 50
26 53 Vu Thi Quynh Huong BRV 0 ½ - ½ 0 Tran Thi Hong Ngoc BGI 32
27 33 Tran Thi Hoan Kim DAN 0 1 - 0 0 Dao Le Bao Ngan BTR 54
28 55 Pham Hoang Thien Nhi NTH 0 1 - 0 0 Vo Ngoc Phuong Dung BDU 36
29 37 Hoang Ngoc Diep BDU 0 1 - 0 0 Nguyen Phi Nhung HAU 56
30 60 Pham Phuong Thao BRV 0 1 - 0 0 Ngo Ha Phuong BDU 38

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Nguyen Bui Khanh Hang BDU 2 1 - 0 2 Nguyen Phuc Yen Nhi BNI 12
2 14 Dao Minh Khanh HNO 2 0 - 1 2 Nguyen Linh Dan HCM 6
3 23 Vu My Linh HNO 2 1 - 0 2 Chau Dien Nha Uyen HCM 8
4 9 Tran Ngyen My Tien DTH 2 1 - 0 2 Le Nguyen Hong Nhung BDU 16
5 1 Ngo Thi Kieu Tho BTR 0 - 1 Nguyen Ngoc Hien NBI 21
6 5 Nguyen Hoang Thai Ngoc HCM 0 - 1 Ton Nu Quynh Duong HCM 26
7 7 Nguyen Le Cam Hien QNI 1 - 0 Nguyen Binh Vy HNO 59
8 19 Nguyen Tran Van Thy DAN ½ - ½ Van Thi Y Thanh BTH 51
9 48 Nguyen Huynh Xuan Anh HCM 0 - 1 Nguyen Binh An THO 20
10 33 Tran Thi Hoan Kim DAN 1 0 - 1 1 Tran Thi Thanh Binh BDU 2
11 40 Vo Dang Yen Vy HCM 1 0 - 1 1 Thai Ngoc Tuong Minh DON 4
12 11 Dinh Nguyen Hien Anh DON 1 1 - 0 1 Phan Mai Khoi CTH 35
13 13 Nguyen Ngoc Phuong Nghi HCM 1 ½ - ½ 1 Hoang Ngoc Diep BDU 37
14 34 Bui Tuyet Hoa DAN 1 ½ - ½ 1 Dang Minh Anh HCM 18
15 47 Ngo Minh Hang HCM 1 1 - 0 1 Nguyen Ha Khanh Linh TTH 22
16 52 Ly Nguyen Ngoc Chau HCM 1 0 - 1 1 Nguyen Thi Huynh Thu BTR 24
17 25 Vo Dinh Khai My HCM 1 1 - 0 1 Hoang My Ky Nam DAN 41
18 27 Ngo Ngoc Chau HNO 1 1 - 0 1 Mai Tran Bao Ngan BTR 44
19 57 Ly Nguyen Ngoc Tran HCM 1 ½ - ½ 1 Le Minh Thu HAU 28
20 29 Le Ngo Thuc Quyen DAN 1 1 - 0 1 Pham Phuong Thao BRV 60
21 30 Le Thi Thuan Loi NTH 1 ½ - ½ 1 Pham Hoang Thien Nhi NTH 55
22 58 Tran Phuong Vi QNI 1 ½ - ½ 1 Tong Thai Ky An HCM 31
23 43 Nguyen Ngoc Ha Anh BGI ½ 0 - 1 ½ Nguyen Phuong Nghi BDH 10
24 15 Luu Que Chi THO ½ 1 - 0 ½ Vu Thi Quynh Huong BRV 53
25 32 Tran Thi Hong Ngoc BGI ½ 0 - 1 ½ Tran Hoang Bao Chau BDH 45
26 17 Nguyen Ngoc Phuong Quyen DTH 0 ½ - ½ 0 Nguyen Cam Tien BDH 46
27 36 Vo Ngoc Phuong Dung BDU 0 0 - 1 0 Le Khanh Van PYE 49
28 38 Ngo Ha Phuong BDU 0 1 - 0 0 Nguyen Tue Minh BTH 50
29 54 Dao Le Bao Ngan BTR 0 0 - 1 0 La Bao Quyen BGI 39
30 42 Ngo Vo Tram Anh HAU 0 0 - 1 0 Nguyen Phi Nhung HAU 56

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 9 Tran Ngyen My Tien DTH 3 1 - 0 3 Nguyen Bui Khanh Hang BDU 3
2 6 Nguyen Linh Dan HCM 3 1 - 0 3 Vu My Linh HNO 23
3 21 Nguyen Ngoc Hien NBI ½ - ½ Nguyen Le Cam Hien QNI 7
4 20 Nguyen Binh An THO 0 - 1 Ton Nu Quynh Duong HCM 26
5 2 Tran Thi Thanh Binh BDU 2 1 - 0 2 Nguyen Tran Van Thy DAN 19
6 4 Thai Ngoc Tuong Minh DON 2 1 - 0 2 Nguyen Thi Huynh Thu BTR 24
7 8 Chau Dien Nha Uyen HCM 2 0 - 1 2 Vo Dinh Khai My HCM 25
8 47 Ngo Minh Hang HCM 2 ½ - ½ 2 Dinh Nguyen Hien Anh DON 11
9 12 Nguyen Phuc Yen Nhi BNI 2 1 - 0 2 Ngo Ngoc Chau HNO 27
10 51 Van Thi Y Thanh BTH 2 0 - 1 2 Dao Minh Khanh HNO 14
11 16 Le Nguyen Hong Nhung BDU 2 0 - 1 2 Le Ngo Thuc Quyen DAN 29
12 37 Hoang Ngoc Diep BDU ½ - ½ Ngo Thi Kieu Tho BTR 1
13 31 Tong Thai Ky An HCM 0 - 1 Nguyen Hoang Thai Ngoc HCM 5
14 10 Nguyen Phuong Nghi BDH ½ - ½ Bui Tuyet Hoa DAN 34
15 45 Tran Hoang Bao Chau BDH 0 - 1 Nguyen Ngoc Phuong Nghi HCM 13
16 55 Pham Hoang Thien Nhi NTH 1 - 0 Luu Que Chi THO 15
17 18 Dang Minh Anh HCM 1 - 0 Ly Nguyen Ngoc Tran HCM 57
18 28 Le Minh Thu HAU 1 - 0 Nguyen Huynh Xuan Anh HCM 48
19 30 Le Thi Thuan Loi NTH 0 - 1 Tran Phuong Vi QNI 58
20 59 Nguyen Binh Vy HNO ½ - ½ 1 Tran Thi Hoan Kim DAN 33
21 22 Nguyen Ha Khanh Linh TTH 1 1 - 0 1 Mai Tran Bao Ngan BTR 44
22 35 Phan Mai Khoi CTH 1 0 - 1 1 Ly Nguyen Ngoc Chau HCM 52
23 41 Hoang My Ky Nam DAN 1 1 - 0 1 Ngo Ha Phuong BDU 38
24 39 La Bao Quyen BGI 1 1 - 0 1 Pham Phuong Thao BRV 60
25 49 Le Khanh Van PYE 1 1 - 0 1 Vo Dang Yen Vy HCM 40
26 56 Nguyen Phi Nhung HAU 1 0 - 1 ½ Nguyen Ngoc Phuong Quyen DTH 17
27 46 Nguyen Cam Tien BDH ½ 0 - 1 ½ Tran Thi Hong Ngoc BGI 32
28 53 Vu Thi Quynh Huong BRV ½ 0 - 1 ½ Nguyen Ngoc Ha Anh BGI 43
29 50 Nguyen Tue Minh BTH 0 0 - 1 0 Vo Ngoc Phuong Dung BDU 36
30 54 Dao Le Bao Ngan BTR 0 1 - 0 0 Ngo Vo Tram Anh HAU 42

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 6 Nguyen Linh Dan HCM 4 1 - 0 4 Tran Ngyen My Tien DTH 9
2 26 Ton Nu Quynh Duong HCM 0 - 1 3 Tran Thi Thanh Binh BDU 2
3 3 Nguyen Bui Khanh Hang BDU 3 0 - 1 3 Nguyen Ngoc Hien NBI 21
4 14 Dao Minh Khanh HNO 3 0 - 1 3 Thai Ngoc Tuong Minh DON 4
5 7 Nguyen Le Cam Hien QNI 3 1 - 0 3 Vu My Linh HNO 23
6 25 Vo Dinh Khai My HCM 3 1 - 0 3 Nguyen Phuc Yen Nhi BNI 12
7 29 Le Ngo Thuc Quyen DAN 3 0 - 1 Dang Minh Anh HCM 18
8 5 Nguyen Hoang Thai Ngoc HCM 1 - 0 Le Minh Thu HAU 28
9 11 Dinh Nguyen Hien Anh DON 0 - 1 Pham Hoang Thien Nhi NTH 55
10 13 Nguyen Ngoc Phuong Nghi HCM 0 - 1 Ngo Minh Hang HCM 47
11 58 Tran Phuong Vi QNI 0 - 1 Nguyen Binh An THO 20
12 1 Ngo Thi Kieu Tho BTR 2 1 - 0 2 La Bao Quyen BGI 39
13 34 Bui Tuyet Hoa DAN 2 1 - 0 2 Chau Dien Nha Uyen HCM 8
14 37 Hoang Ngoc Diep BDU 2 1 - 0 2 Nguyen Phuong Nghi BDH 10
15 52 Ly Nguyen Ngoc Chau HCM 2 1 - 0 2 Le Nguyen Hong Nhung BDU 16
16 19 Nguyen Tran Van Thy DAN 2 1 - 0 2 Hoang My Ky Nam DAN 41
17 49 Le Khanh Van PYE 2 0 - 1 2 Nguyen Ha Khanh Linh TTH 22
18 24 Nguyen Thi Huynh Thu BTR 2 1 - 0 2 Van Thi Y Thanh BTH 51
19 27 Ngo Ngoc Chau HNO 2 ½ - ½ 2 Nguyen Binh Vy HNO 59
20 15 Luu Que Chi THO ½ - ½ Tran Thi Hoan Kim DAN 33
21 17 Nguyen Ngoc Phuong Quyen DTH 1 - 0 Tran Hoang Bao Chau BDH 45
22 43 Nguyen Ngoc Ha Anh BGI 0 - 1 Le Thi Thuan Loi NTH 30
23 48 Nguyen Huynh Xuan Anh HCM 0 - 1 Tong Thai Ky An HCM 31
24 57 Ly Nguyen Ngoc Tran HCM 0 - 1 Tran Thi Hong Ngoc BGI 32
25 44 Mai Tran Bao Ngan BTR 1 ½ - ½ 1 Phan Mai Khoi CTH 35
26 36 Vo Ngoc Phuong Dung BDU 1 1 - 0 1 Dao Le Bao Ngan BTR 54
27 38 Ngo Ha Phuong BDU 1 1 - 0 1 Nguyen Phi Nhung HAU 56
28 60 Pham Phuong Thao BRV 1 ½ - ½ 1 Vo Dang Yen Vy HCM 40
29 53 Vu Thi Quynh Huong BRV ½ 0 - 1 ½ Nguyen Cam Tien BDH 46
30 42 Ngo Vo Tram Anh HAU 0 0 - 1 0 Nguyen Tue Minh BTH 50

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 4 Thai Ngoc Tuong Minh DON 4 1 - 0 5 Nguyen Linh Dan HCM 6
2 2 Tran Thi Thanh Binh BDU 4 ½ - ½ 4 Nguyen Le Cam Hien QNI 7
3 21 Nguyen Ngoc Hien NBI 4 1 - 0 4 Tran Ngyen My Tien DTH 9
4 20 Nguyen Binh An THO 0 - 1 4 Vo Dinh Khai My HCM 25
5 47 Ngo Minh Hang HCM 0 - 1 Nguyen Hoang Thai Ngoc HCM 5
6 18 Dang Minh Anh HCM 0 - 1 Ton Nu Quynh Duong HCM 26
7 55 Pham Hoang Thien Nhi NTH 0 - 1 3 Ngo Thi Kieu Tho BTR 1
8 23 Vu My Linh HNO 3 0 - 1 3 Nguyen Bui Khanh Hang BDU 3
9 12 Nguyen Phuc Yen Nhi BNI 3 1 - 0 3 Le Ngo Thuc Quyen DAN 29
10 24 Nguyen Thi Huynh Thu BTR 3 0 - 1 3 Dao Minh Khanh HNO 14
11 34 Bui Tuyet Hoa DAN 3 1 - 0 3 Nguyen Tran Van Thy DAN 19
12 22 Nguyen Ha Khanh Linh TTH 3 1 - 0 3 Hoang Ngoc Diep BDU 37
13 30 Le Thi Thuan Loi NTH 1 - 0 3 Ly Nguyen Ngoc Chau HCM 52
14 28 Le Minh Thu HAU 0 - 1 Dinh Nguyen Hien Anh DON 11
15 31 Tong Thai Ky An HCM ½ - ½ Nguyen Ngoc Phuong Nghi HCM 13
16 59 Nguyen Binh Vy HNO 0 - 1 Nguyen Ngoc Phuong Quyen DTH 17
17 32 Tran Thi Hong Ngoc BGI 1 - 0 Ngo Ngoc Chau HNO 27
18 8 Chau Dien Nha Uyen HCM 2 1 - 0 Tran Phuong Vi QNI 58
19 10 Nguyen Phuong Nghi BDH 2 1 - 0 2 Ngo Ha Phuong BDU 38
20 39 La Bao Quyen BGI 2 0 - 1 2 Luu Que Chi THO 15
21 16 Le Nguyen Hong Nhung BDU 2 ½ - ½ 2 Hoang My Ky Nam DAN 41
22 33 Tran Thi Hoan Kim DAN 2 1 - 0 2 Le Khanh Van PYE 49
23 51 Van Thi Y Thanh BTH 2 1 - 0 2 Vo Ngoc Phuong Dung BDU 36
24 35 Phan Mai Khoi CTH ½ - ½ Nguyen Cam Tien BDH 46
25 40 Vo Dang Yen Vy HCM ½ - ½ Nguyen Huynh Xuan Anh HCM 48
26 45 Tran Hoang Bao Chau BDH 1 - 0 Nguyen Ngoc Ha Anh BGI 43
27 57 Ly Nguyen Ngoc Tran HCM 0 - 1 Mai Tran Bao Ngan BTR 44
28 50 Nguyen Tue Minh BTH 1 1 - 0 Pham Phuong Thao BRV 60
29 56 Nguyen Phi Nhung HAU 1 1 - 0 1 Dao Le Bao Ngan BTR 54
30 42 Ngo Vo Tram Anh HAU 0 0 - 1 ½ Vu Thi Quynh Huong BRV 53

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 25 Vo Dinh Khai My HCM 5 ½ - ½ 5 Thai Ngoc Tuong Minh DON 4
2 6 Nguyen Linh Dan HCM 5 1 - 0 5 Nguyen Ngoc Hien NBI 21
3 5 Nguyen Hoang Thai Ngoc HCM ½ - ½ Tran Thi Thanh Binh BDU 2
4 7 Nguyen Le Cam Hien QNI ½ - ½ 4 Nguyen Bui Khanh Hang BDU 3
5 26 Ton Nu Quynh Duong HCM 1 - 0 4 Nguyen Phuc Yen Nhi BNI 12
6 1 Ngo Thi Kieu Tho BTR 4 0 - 1 4 Nguyen Ha Khanh Linh TTH 22
7 9 Tran Ngyen My Tien DTH 4 1 - 0 4 Bui Tuyet Hoa DAN 34
8 14 Dao Minh Khanh HNO 4 0 - 1 Tran Thi Hong Ngoc BGI 32
9 11 Dinh Nguyen Hien Anh DON 1 - 0 Nguyen Binh An THO 20
10 17 Nguyen Ngoc Phuong Quyen DTH ½ - ½ Le Thi Thuan Loi NTH 30
11 55 Pham Hoang Thien Nhi NTH ½ - ½ Dang Minh Anh HCM 18
12 10 Nguyen Phuong Nghi BDH 3 0 - 1 Ngo Minh Hang HCM 47
13 29 Le Ngo Thuc Quyen DAN 3 1 - 0 3 Chau Dien Nha Uyen HCM 8
14 13 Nguyen Ngoc Phuong Nghi HCM 3 1 - 0 3 Van Thi Y Thanh BTH 51
15 15 Luu Que Chi THO 3 0 - 1 3 Tong Thai Ky An HCM 31
16 19 Nguyen Tran Van Thy DAN 3 0 - 1 3 Tran Thi Hoan Kim DAN 33
17 52 Ly Nguyen Ngoc Chau HCM 3 0 - 1 3 Vu My Linh HNO 23
18 37 Hoang Ngoc Diep BDU 3 1 - 0 3 Nguyen Thi Huynh Thu BTR 24
19 58 Tran Phuong Vi QNI 1 - 0 Le Nguyen Hong Nhung BDU 16
20 27 Ngo Ngoc Chau HNO 1 - 0 Tran Hoang Bao Chau BDH 45
21 44 Mai Tran Bao Ngan BTR 0 - 1 Le Minh Thu HAU 28
22 41 Hoang My Ky Nam DAN 0 - 1 Nguyen Binh Vy HNO 59
23 48 Nguyen Huynh Xuan Anh HCM 2 0 - 1 2 Phan Mai Khoi CTH 35
24 36 Vo Ngoc Phuong Dung BDU 2 1 - 0 2 Nguyen Phi Nhung HAU 56
25 38 Ngo Ha Phuong BDU 2 ½ - ½ 2 Vo Dang Yen Vy HCM 40
26 49 Le Khanh Van PYE 2 0 - 1 2 La Bao Quyen BGI 39
27 46 Nguyen Cam Tien BDH 2 1 - 0 2 Nguyen Tue Minh BTH 50
28 53 Vu Thi Quynh Huong BRV ½ - ½ Ly Nguyen Ngoc Tran HCM 57
29 54 Dao Le Bao Ngan BTR 1 1 - 0 Pham Phuong Thao BRV 60
30 43 Nguyen Ngoc Ha Anh BGI 1 - 0 0 Ngo Vo Tram Anh HAU 42

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 26 Ton Nu Quynh Duong HCM ½ - ½ 6 Nguyen Linh Dan HCM 6
2 4 Thai Ngoc Tuong Minh DON 0 - 1 5 Nguyen Hoang Thai Ngoc HCM 5
3 21 Nguyen Ngoc Hien NBI 5 1 - 0 Vo Dinh Khai My HCM 25
4 2 Tran Thi Thanh Binh BDU 5 1 - 0 5 Tran Ngyen My Tien DTH 9
5 22 Nguyen Ha Khanh Linh TTH 5 0 - 1 5 Nguyen Le Cam Hien QNI 7
6 3 Nguyen Bui Khanh Hang BDU 0 - 1 Ngo Minh Hang HCM 47
7 32 Tran Thi Hong Ngoc BGI 0 - 1 Dinh Nguyen Hien Anh DON 11
8 29 Le Ngo Thuc Quyen DAN 4 1 - 0 4 Ngo Thi Kieu Tho BTR 1
9 12 Nguyen Phuc Yen Nhi BNI 4 1 - 0 4 Pham Hoang Thien Nhi NTH 55
10 30 Le Thi Thuan Loi NTH 4 ½ - ½ 4 Nguyen Ngoc Phuong Nghi HCM 13
11 31 Tong Thai Ky An HCM 4 ½ - ½ 4 Dao Minh Khanh HNO 14
12 33 Tran Thi Hoan Kim DAN 4 1 - 0 4 Nguyen Ngoc Phuong Quyen DTH 17
13 18 Dang Minh Anh HCM 4 1 - 0 4 Hoang Ngoc Diep BDU 37
14 23 Vu My Linh HNO 4 1 - 0 4 Bui Tuyet Hoa DAN 34
15 20 Nguyen Binh An THO 0 - 1 Ngo Ngoc Chau HNO 27
16 59 Nguyen Binh Vy HNO ½ - ½ Tran Phuong Vi QNI 58
17 28 Le Minh Thu HAU 1 - 0 3 Luu Que Chi THO 15
18 8 Chau Dien Nha Uyen HCM 3 ½ - ½ 3 Ly Nguyen Ngoc Chau HCM 52
19 51 Van Thi Y Thanh BTH 3 0 - 1 3 Nguyen Phuong Nghi BDH 10
20 39 La Bao Quyen BGI 3 ½ - ½ 3 Nguyen Tran Van Thy DAN 19
21 24 Nguyen Thi Huynh Thu BTR 3 1 - 0 3 Nguyen Cam Tien BDH 46
22 35 Phan Mai Khoi CTH 3 0 - 1 3 Vo Ngoc Phuong Dung BDU 36
23 16 Le Nguyen Hong Nhung BDU ½ - ½ Nguyen Ngoc Ha Anh BGI 43
24 45 Tran Hoang Bao Chau BDH 0 - 1 Ngo Ha Phuong BDU 38
25 40 Vo Dang Yen Vy HCM 0 - 1 Mai Tran Bao Ngan BTR 44
26 41 Hoang My Ky Nam DAN ½ - ½ 2 Nguyen Huynh Xuan Anh HCM 48
27 57 Ly Nguyen Ngoc Tran HCM 2 1 - 0 2 Le Khanh Van PYE 49
28 50 Nguyen Tue Minh BTH 2 1 - 0 2 Dao Le Bao Ngan BTR 54
29 56 Nguyen Phi Nhung HAU 2 0 - 1 2 Vu Thi Quynh Huong BRV 53
30 60 Pham Phuong Thao BRV 1 - 0 0 Ngo Vo Tram Anh HAU 42

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 6 Nguyen Linh Dan HCM 1 - 0 6 Tran Thi Thanh Binh BDU 2
2 5 Nguyen Hoang Thai Ngoc HCM 6 0 - 1 6 Nguyen Le Cam Hien QNI 7
3 21 Nguyen Ngoc Hien NBI 6 1 - 0 6 Ton Nu Quynh Duong HCM 26
4 47 Ngo Minh Hang HCM 0 - 1 Thai Ngoc Tuong Minh DON 4
5 11 Dinh Nguyen Hien Anh DON 0 - 1 Vo Dinh Khai My HCM 25
6 9 Tran Ngyen My Tien DTH 5 1 - 0 5 Nguyen Ha Khanh Linh TTH 22
7 23 Vu My Linh HNO 5 ½ - ½ 5 Nguyen Phuc Yen Nhi BNI 12
8 33 Tran Thi Hoan Kim DAN 5 0 - 1 5 Dang Minh Anh HCM 18
9 13 Nguyen Ngoc Phuong Nghi HCM 0 - 1 5 Le Ngo Thuc Quyen DAN 29
10 3 Nguyen Bui Khanh Hang BDU 0 - 1 Le Minh Thu HAU 28
11 14 Dao Minh Khanh HNO 1 - 0 Le Thi Thuan Loi NTH 30
12 27 Ngo Ngoc Chau HNO 1 - 0 Tong Thai Ky An HCM 31
13 1 Ngo Thi Kieu Tho BTR 4 0 - 1 Tran Thi Hong Ngoc BGI 32
14 36 Vo Ngoc Phuong Dung BDU 4 0 - 1 4 Nguyen Phuong Nghi BDH 10
15 17 Nguyen Ngoc Phuong Quyen DTH 4 1 - 0 4 Hoang Ngoc Diep BDU 37
16 55 Pham Hoang Thien Nhi NTH 4 0 - 1 4 Nguyen Thi Huynh Thu BTR 24
17 34 Bui Tuyet Hoa DAN 4 0 - 1 4 Nguyen Binh Vy HNO 59
18 58 Tran Phuong Vi QNI 4 0 - 1 Nguyen Tran Van Thy DAN 19
19 44 Mai Tran Bao Ngan BTR 0 - 1 Chau Dien Nha Uyen HCM 8
20 52 Ly Nguyen Ngoc Chau HCM 1 - 0 Nguyen Binh An THO 20
21 38 Ngo Ha Phuong BDU 1 - 0 La Bao Quyen BGI 39
22 15 Luu Que Chi THO 3 1 - 0 3 Nguyen Tue Minh BTH 50
23 51 Van Thi Y Thanh BTH 3 0 - 1 3 Le Nguyen Hong Nhung BDU 16
24 53 Vu Thi Quynh Huong BRV 3 0 - 1 3 Phan Mai Khoi CTH 35
25 46 Nguyen Cam Tien BDH 3 0 - 1 3 Hoang My Ky Nam DAN 41
26 43 Nguyen Ngoc Ha Anh BGI 3 1 - 0 3 Ly Nguyen Ngoc Tran HCM 57
27 48 Nguyen Huynh Xuan Anh HCM 1 - 0 Pham Phuong Thao BRV 60
28 54 Dao Le Bao Ngan BTR 2 0 - 1 Vo Dang Yen Vy HCM 40
29 56 Nguyen Phi Nhung HAU 2 1 - 0 Tran Hoang Bao Chau BDH 45
30 42 Ngo Vo Tram Anh HAU 0 0 - 1 2 Le Khanh Van PYE 49

Players ranking

Rk. No.Ini. Name Tipo FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 6 Nguyen Linh Dan G13 HCM 7,5 0,0 49,0 7 4 2
2 7 Nguyen Le Cam Hien G13 QNI 7,0 0,5 45,0 5 5 2
3 21 Nguyen Ngoc Hien G13 NBI 7,0 0,5 44,5 6 4 3
4 25 Vo Dinh Khai My G13 HCM 6,5 0,5 44,5 6 5 3
5 4 Thai Ngoc Tuong Minh G13 DON 6,5 0,5 43,5 6 5 3
6 26 Ton Nu Quynh Duong G13 HCM 6,0 0,0 48,5 5 5 4
7 2 Tran Thi Thanh Binh G13 BDU 6,0 0,0 48,5 5 5 3
8 5 Nguyen Hoang Thai Ngoc G13 HCM 6,0 0,0 45,0 5 4 4
9 9 Tran Ngyen My Tien G13 DTH 6,0 0,0 42,0 6 4 1
10 29 Le Ngo Thuc Quyen G13 DAN 6,0 0,0 36,5 6 4 3
11 18 Dang Minh Anh G13 HCM 6,0 0,0 36,0 4 5 2
12 23 Vu My Linh G13 HNO 5,5 0,0 43,5 5 4 2
13 47 Ngo Minh Hang G13 HCM 5,5 0,0 43,0 5 5 4
14 14 Dao Minh Khanh G13 HNO 5,5 0,0 42,5 5 4 3
15 12 Nguyen Phuc Yen Nhi G13 BNI 5,5 0,0 42,0 5 5 1
16 11 Dinh Nguyen Hien Anh G13 DON 5,5 0,0 38,5 5 4 3
17 32 Tran Thi Hong Ngoc G13 BGI 5,5 0,0 35,5 5 5 4
18 28 Le Minh Thu G13 HAU 5,5 0,0 35,5 4 5 2
19 27 Ngo Ngoc Chau G13 HNO 5,5 0,0 33,5 5 4 2
20 59 Nguyen Binh Vy G13 HNO 5,0 0,0 41,0 3 5 3
21 22 Nguyen Ha Khanh Linh G13 TTH 5,0 0,0 38,5 4 5 2
22 33 Tran Thi Hoan Kim G13 DAN 5,0 0,0 38,0 4 4 1
23 24 Nguyen Thi Huynh Thu G13 BTR 5,0 0,0 35,0 5 5 3
24 17 Nguyen Ngoc Phuong Quyen G13 DTH 5,0 0,0 33,5 4 4 2
25 10 Nguyen Phuong Nghi G13 BDH 5,0 0,0 33,0 4 5 3
26 3 Nguyen Bui Khanh Hang G13 BDU 4,5 0,0 47,0 4 4 2
27 8 Chau Dien Nha Uyen G13 HCM 4,5 0,0 39,5 4 5 2
28 52 Ly Nguyen Ngoc Chau G13 HCM 4,5 0,0 38,0 3 4 1
29 31 Tong Thai Ky An G13 HCM 4,5 0,0 37,0 3 5 2
30 30 Le Thi Thuan Loi G13 NTH 4,5 0,0 36,0 3 5 2
31 13 Nguyen Ngoc Phuong Nghi G13 HCM 4,5 0,0 35,5 2 4 1
32 19 Nguyen Tran Van Thy G13 DAN 4,5 0,0 34,5 3 5 1
33 38 Ngo Ha Phuong G13 BDU 4,5 0,0 29,0 4 4 1
34 34 Bui Tuyet Hoa G13 DAN 4,0 0,0 44,0 3 4 0
35 37 Hoang Ngoc Diep G13 BDU 4,0 0,0 41,5 3 5 0
36 55 Pham Hoang Thien Nhi G13 NTH 4,0 0,0 41,0 3 4 1
37 41 Hoang My Ky Nam G13 DAN 4,0 0,0 39,5 3 5 2
38 1 Ngo Thi Kieu Tho G13 BTR 4,0 0,0 39,5 3 4 1
39 58 Tran Phuong Vi G13 QNI 4,0 0,0 37,5 2 4 1
40 16 Le Nguyen Hong Nhung G13 BDU 4,0 0,0 34,5 3 5 2
41 35 Phan Mai Khoi G13 CTH 4,0 0,0 34,5 2 5 2
42 36 Vo Ngoc Phuong Dung G13 BDU 4,0 0,0 32,5 4 4 2
43 43 Nguyen Ngoc Ha Anh G13 BGI 4,0 0,0 32,5 3 4 1
44 15 Luu Que Chi G13 THO 4,0 0,0 31,5 3 4 1
45 20 Nguyen Binh An G13 THO 3,5 0,0 39,5 3 5 3
46 44 Mai Tran Bao Ngan G13 BTR 3,5 0,0 38,5 3 4 2
47 48 Nguyen Huynh Xuan Anh G13 HCM 3,5 0,0 36,0 2 4 1
48 40 Vo Dang Yen Vy G13 HCM 3,5 0,0 34,5 1 5 1
49 39 La Bao Quyen G13 BGI 3,5 0,0 34,0 3 5 2
50 51 Van Thi Y Thanh G13 BTH 3,0 0,0 39,5 2 4 0
51 57 Ly Nguyen Ngoc Tran G13 HCM 3,0 0,0 37,0 2 5 1
52 46 Nguyen Cam Tien G13 BDH 3,0 0,0 36,0 2 4 1
53 49 Le Khanh Van G13 PYE 3,0 0,0 34,5 3 5 2
54 53 Vu Thi Quynh Huong G13 BRV 3,0 0,0 32,0 2 4 2
55 56 Nguyen Phi Nhung G13 HAU 3,0 0,0 31,0 3 4 1
56 50 Nguyen Tue Minh G13 BTH 3,0 0,0 28,0 3 5 1
57 45 Tran Hoang Bao Chau G13 BDH 2,5 0,0 40,0 2 5 1
58 60 Pham Phuong Thao G13 BRV 2,5 0,0 30,5 2 5 0
59 54 Dao Le Bao Ngan G13 BTR 2,0 0,0 29,5 2 4 0
60 42 Ngo Vo Tram Anh G13 HAU 0,0 0,0 30,5 0 4 0