GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-08-01
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 1:30'+30"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HCM Le Minh Hoang 0 2217 0
2 NAN Nguyen Dinh Trung 0 2216 0
3 HCM Le Nguyen Khoi Nguyen 0 2215 0
4 NAN Nguyen Hoang Hai 0 2214 0
5 HCM Nguyen Cong Tai 0 2212 0
6 LDO Pham Anh Tuan 0 2211 0
7 HNO Hoang Tan Duc 0 2210 0
8 DTH Nguyen Le Duc Huy 0 2209 0
9 DAN Luong Duy Loc 0 2208 0
10 DTH Le Quang Vinh 0 2207 0
11 QDO Nguyen Trung Hieu 0 2206 0
12 BGI Nguyen Quang Trung 0 2205 0
13 BGI Luu Hoang Hai Duong 0 2204 0
14 TTH Nguyen Van Khanh Duy 0 2203 0
15 TTH Mai Van Nghia 0 2202 0
16 BRV Bui Duc Huy 0 2201 0
17 BRV Nguyen Minh Dat 0 2200 0
18 BRV Phan Nguyen Dang Kha 0 2199 0
19 HNO Nguyen Duc Dung 0 2198 0
20 LDO Tran Viet Huy 0 2197 0
21 HNO Tran Minh Thang 0 2196 0
22 HNO Do Duc Viet 0 2195 0
23 HNO Phan Ba Viet 0 2194 0
24 HNO Phan Ba Viet 0 2194 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 HCM Le Minh Hoang 0 2217 0
2 NAN Nguyen Dinh Trung 0 2216 0
3 HCM Le Nguyen Khoi Nguyen 0 2215 0
4 NAN Nguyen Hoang Hai 0 2214 0
5 HCM Nguyen Cong Tai 0 2212 0
6 LDO Pham Anh Tuan 0 2211 0
7 HNO Hoang Tan Duc 0 2210 0
8 DTH Nguyen Le Duc Huy 0 2209 0
9 DAN Luong Duy Loc 0 2208 0
10 DTH Le Quang Vinh 0 2207 0
11 QDO Nguyen Trung Hieu 0 2206 0
12 BGI Nguyen Quang Trung 0 2205 0
13 BGI Luu Hoang Hai Duong 0 2204 0
14 TTH Nguyen Van Khanh Duy 0 2203 0
15 TTH Mai Van Nghia 0 2202 0
16 BRV Bui Duc Huy 0 2201 0
17 BRV Nguyen Minh Dat 0 2200 0
18 BRV Phan Nguyen Dang Kha 0 2199 0
19 HNO Nguyen Duc Dung 0 2198 0
20 LDO Tran Viet Huy 0 2197 0
21 HNO Tran Minh Thang 0 2196 0
22 HNO Do Duc Viet 0 2195 0
23 HNO Phan Ba Viet 0 2194 0
24 HNO Phan Ba Viet 0 2194 0

Players starting rank

No. Nombre FED Tipo
1 Le Minh Hoang HCM B20
2 Nguyen Dinh Trung NAN B20
3 Le Nguyen Khoi Nguyen HCM B20
4 Nguyen Hoang Hai NAN B20
5 Nguyen Cong Tai HCM B20
6 Pham Anh Tuan LDO B20
7 Hoang Tan Duc HNO B20
8 Nguyen Le Duc Huy DTH B20
9 Luong Duy Loc DAN B20
10 Le Quang Vinh DTH B20
11 Nguyen Trung Hieu QDO B20
12 Nguyen Quang Trung BGI B20
13 Luu Hoang Hai Duong BGI B20
14 Nguyen Van Khanh Duy TTH B20
15 Mai Van Nghia TTH B20
16 Bui Duc Huy BRV B20
17 Nguyen Minh Dat BRV B20
18 Phan Nguyen Dang Kha BRV B20
19 Nguyen Duc Dung HNO B20
20 Tran Viet Huy LDO B20
21 Tran Minh Thang HNO B20
22 Do Duc Viet HNO B20
23 Phan Ba Viet HNO B20

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Le Minh Hoang HCM 0 + - - 0 Nguyen Quang Trung BGI 12
2 13 Luu Hoang Hai Duong BGI 0 0 - 1 0 Nguyen Dinh Trung NAN 2
3 3 Le Nguyen Khoi Nguyen HCM 0 1 - 0 0 Nguyen Van Khanh Duy TTH 14
4 15 Mai Van Nghia TTH 0 0 - 1 0 Nguyen Hoang Hai NAN 4
5 5 Nguyen Cong Tai HCM 0 1 - 0 0 Bui Duc Huy BRV 16
6 17 Nguyen Minh Dat BRV 0 0 - 1 0 Pham Anh Tuan LDO 6
7 7 Hoang Tan Duc HNO 0 1 - 0 0 Phan Nguyen Dang Kha BRV 18
8 19 Nguyen Duc Dung HNO 0 ½ - ½ 0 Nguyen Le Duc Huy DTH 8
9 9 Luong Duy Loc DAN 0 1 - 0 0 Tran Viet Huy LDO 20
10 21 Tran Minh Thang HNO 0 1 - 0 0 Le Quang Vinh DTH 10
11 11 Nguyen Trung Hieu QDO 0 1 - 0 0 Do Duc Viet HNO 22
12 23 Phan Ba Viet HNO 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Le Minh Hoang HCM 1 1 - 0 1 Hoang Tan Duc HNO 7
2 2 Nguyen Dinh Trung NAN 1 1 - 0 1 Luong Duy Loc DAN 9
3 6 Pham Anh Tuan LDO 1 ½ - ½ 1 Le Nguyen Khoi Nguyen HCM 3
4 4 Nguyen Hoang Hai NAN 1 ½ - ½ 1 Nguyen Trung Hieu QDO 11
5 23 Phan Ba Viet HNO 1 ½ - ½ 1 Nguyen Cong Tai HCM 5
6 8 Nguyen Le Duc Huy DTH ½ ½ - ½ 1 Tran Minh Thang HNO 21
7 10 Le Quang Vinh DTH 0 ½ - ½ ½ Nguyen Duc Dung HNO 19
8 18 Phan Nguyen Dang Kha BRV 0 1 - 0 0 Luu Hoang Hai Duong BGI 13
9 14 Nguyen Van Khanh Duy TTH 0 1 - 0 0 Nguyen Minh Dat BRV 17
10 20 Tran Viet Huy LDO 0 0 - 1 0 Mai Van Nghia TTH 15
11 16 Bui Duc Huy BRV 0 ½ - ½ 0 Do Duc Viet HNO 22
12 12 Nguyen Quang Trung BGI 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Nguyen Dinh Trung NAN 2 1 - 0 2 Le Minh Hoang HCM 1
2 3 Le Nguyen Khoi Nguyen HCM 1 - 0 Phan Ba Viet HNO 23
3 21 Tran Minh Thang HNO 1 - 0 Nguyen Hoang Hai NAN 4
4 5 Nguyen Cong Tai HCM ½ - ½ Pham Anh Tuan LDO 6
5 11 Nguyen Trung Hieu QDO 1 - 0 1 Hoang Tan Duc HNO 7
6 15 Mai Van Nghia TTH 1 1 - 0 1 Nguyen Le Duc Huy DTH 8
7 9 Luong Duy Loc DAN 1 ½ - ½ 1 Phan Nguyen Dang Kha BRV 18
8 19 Nguyen Duc Dung HNO 1 ½ - ½ 1 Nguyen Van Khanh Duy TTH 14
9 22 Do Duc Viet HNO ½ 0 - 1 ½ Le Quang Vinh DTH 10
10 13 Luu Hoang Hai Duong BGI 0 0 - 1 ½ Bui Duc Huy BRV 16
11 17 Nguyen Minh Dat BRV 0 ½ - ½ 0 Tran Viet Huy LDO 20
12 12 Nguyen Quang Trung BGI 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Le Nguyen Khoi Nguyen HCM 0 - 1 3 Nguyen Dinh Trung NAN 2
2 21 Tran Minh Thang HNO 1 - 0 Nguyen Trung Hieu QDO 11
3 1 Le Minh Hoang HCM 2 ½ - ½ 2 Nguyen Cong Tai HCM 5
4 6 Pham Anh Tuan LDO 2 ½ - ½ 2 Mai Van Nghia TTH 15
5 4 Nguyen Hoang Hai NAN 1 - 0 Nguyen Duc Dung HNO 19
6 16 Bui Duc Huy BRV ½ - ½ Luong Duy Loc DAN 9
7 10 Le Quang Vinh DTH 1 - 0 Phan Nguyen Dang Kha BRV 18
8 14 Nguyen Van Khanh Duy TTH 0 - 1 Phan Ba Viet HNO 23
9 7 Hoang Tan Duc HNO 1 0 - 1 1 Nguyen Le Duc Huy DTH 8
10 22 Do Duc Viet HNO ½ 1 - 0 ½ Nguyen Minh Dat BRV 17
11 20 Tran Viet Huy LDO ½ 1 - 0 0 Luu Hoang Hai Duong BGI 13
12 12 Nguyen Quang Trung BGI 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Nguyen Dinh Trung NAN 4 0 - 1 Tran Minh Thang HNO 21
2 11 Nguyen Trung Hieu QDO ½ - ½ Le Minh Hoang HCM 1
3 15 Mai Van Nghia TTH 0 - 1 Le Nguyen Khoi Nguyen HCM 3
4 23 Phan Ba Viet HNO 0 - 1 Nguyen Hoang Hai NAN 4
5 5 Nguyen Cong Tai HCM 1 - 0 Le Quang Vinh DTH 10
6 9 Luong Duy Loc DAN 2 ½ - ½ Pham Anh Tuan LDO 6
7 8 Nguyen Le Duc Huy DTH 2 0 - 1 2 Bui Duc Huy BRV 16
8 18 Phan Nguyen Dang Kha BRV ½ - ½ Nguyen Van Khanh Duy TTH 14
9 19 Nguyen Duc Dung HNO 1 - 0 Tran Viet Huy LDO 20
10 7 Hoang Tan Duc HNO 1 1 - 0 Do Duc Viet HNO 22
11 17 Nguyen Minh Dat BRV ½ 0 - 1 0 Luu Hoang Hai Duong BGI 13
12 12 Nguyen Quang Trung BGI 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 21 Tran Minh Thang HNO ½ - ½ Nguyen Cong Tai HCM 5
2 4 Nguyen Hoang Hai NAN ½ - ½ 4 Nguyen Dinh Trung NAN 2
3 1 Le Minh Hoang HCM 3 1 - 0 Le Nguyen Khoi Nguyen HCM 3
4 6 Pham Anh Tuan LDO 3 1 - 0 3 Nguyen Trung Hieu QDO 11
5 16 Bui Duc Huy BRV 3 1 - 0 Mai Van Nghia TTH 15
6 10 Le Quang Vinh DTH ½ - ½ Luong Duy Loc DAN 9
7 23 Phan Ba Viet HNO 0 - 1 Nguyen Duc Dung HNO 19
8 14 Nguyen Van Khanh Duy TTH 2 ½ - ½ 2 Hoang Tan Duc HNO 7
9 20 Tran Viet Huy LDO 0 - 1 2 Nguyen Le Duc Huy DTH 8
10 18 Phan Nguyen Dang Kha BRV 2 1 - 0 ½ Nguyen Minh Dat BRV 17
11 13 Luu Hoang Hai Duong BGI 1 ½ - ½ Do Duc Viet HNO 22
12 12 Nguyen Quang Trung BGI 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 6 Pham Anh Tuan LDO 4 ½ - ½ 5 Tran Minh Thang HNO 21
2 2 Nguyen Dinh Trung NAN 1 - 0 4 Bui Duc Huy BRV 16
3 5 Nguyen Cong Tai HCM 4 0 - 1 4 Nguyen Hoang Hai NAN 4
4 19 Nguyen Duc Dung HNO 0 - 1 4 Le Minh Hoang HCM 1
5 3 Le Nguyen Khoi Nguyen HCM 1 - 0 3 Le Quang Vinh DTH 10
6 8 Nguyen Le Duc Huy DTH 3 ½ - ½ 3 Phan Nguyen Dang Kha BRV 18
7 9 Luong Duy Loc DAN 3 ½ - ½ 3 Nguyen Trung Hieu QDO 11
8 7 Hoang Tan Duc HNO ½ - ½ Phan Ba Viet HNO 23
9 13 Luu Hoang Hai Duong BGI ½ - ½ Nguyen Van Khanh Duy TTH 14
10 15 Mai Van Nghia TTH ½ - ½ ½ Nguyen Minh Dat BRV 17
11 22 Do Duc Viet HNO 2 1 - 0 Tran Viet Huy LDO 20
12 12 Nguyen Quang Trung BGI 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name Tipo FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 21 Tran Minh Thang B20 HNO 5,5 1,0 26,0 4 3 1
2 2 Nguyen Dinh Trung B20 NAN 5,5 0,0 27,0 5 3 2
3 1 Le Minh Hoang B20 HCM 5,0 0,0 25,5 4 3 1
4 4 Nguyen Hoang Hai B20 NAN 5,0 0,0 25,0 4 4 3
5 6 Pham Anh Tuan B20 LDO 4,5 0,5 24,0 2 3 1
6 3 Le Nguyen Khoi Nguyen B20 HCM 4,5 0,5 23,5 4 3 1
7 5 Nguyen Cong Tai B20 HCM 4,0 1,0 26,5 2 3 0
8 16 Bui Duc Huy B20 BRV 4,0 0,0 22,5 3 4 2
9 11 Nguyen Trung Hieu B20 QDO 3,5 0,0 26,0 2 4 0
10 9 Luong Duy Loc B20 DAN 3,5 0,0 24,0 1 3 0
11 8 Nguyen Le Duc Huy B20 DTH 3,5 0,0 22,5 2 4 2
12 19 Nguyen Duc Dung B20 HNO 3,5 0,0 21,5 2 3 1
13 18 Phan Nguyen Dang Kha B20 BRV 3,5 0,0 18,0 2 4 0
14 10 Le Quang Vinh B20 DTH 3,0 0,0 24,5 2 4 1
15 15 Mai Van Nghia B20 TTH 3,0 0,0 23,0 2 3 1
16 23 Phan Ba Viet B20 HNO 3,0 0,0 23,0 1 3 1
17 7 Hoang Tan Duc B20 HNO 3,0 0,0 21,0 2 3 0
18 14 Nguyen Van Khanh Duy B20 TTH 3,0 0,0 19,0 1 4 0
19 22 Do Duc Viet B20 HNO 3,0 0,0 17,0 2 4 0
20 13 Luu Hoang Hai Duong B20 BGI 2,0 0,0 20,5 1 3 1
21 20 Tran Viet Huy B20 LDO 1,5 0,0 18,5 1 4 0
22 17 Nguyen Minh Dat B20 BRV 1,0 0,0 19,0 0 4 0
23 12 Nguyen Quang Trung B20 BGI 0,0 0,0 21,0 0 0 0