GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-08-01
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 1:30'+30"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HNO Nguyen Hoang Hiep 0 2281 0
2 HCM Le Tri Kien 0 2280 0
3 NBI Dang Tuan Linh 0 2279 0
4 QNI Le Huy Hai 0 2278 0
5 HCM Nguyen Duc Sang 0 2277 0
6 DAN Tran Quoc Phu 0 2276 0
7 HCM Le Quang An 0 2275 0
8 NBI Pham Quang Dung 0 2274 0
9 DAN Nguyen Huu Khang 0 2273 0
10 HCM Hoang Le Minh Nhat 0 2272 0
11 TTH Ngo Minh Quan 0 2271 0
12 DTH Le Quang Khai 0 2270 0
13 HCM Nguyen Quoc Hy 0 2269 0
14 NBI Pham Cong Minh 0 2268 0
15 HCM Vo Pham Thien Phuc 0 2267 0
16 HNO Nguyen Xuan Hien 0 2266 0
17 HCM Huynh Kim Son 0 2265 0
18 BDH Dang Hoang Quy Nhan 0 2264 0
19 BGI Dang Ngoc Minh 0 2263 0
20 BGI Hoang Quoc Khanh 0 2262 0
21 QNI Pham Anh Dung 0 2261 0
22 NTH Nguyen Khac Truong 0 2260 0
23 KGI Pham Quang Hung 0 2259 0
24 THO Le Dang Thanh An 0 2258 0
25 BDH Le Dinh Anh Tuan 0 2257 0
26 THO Vo Le Duc 0 2256 0
27 HCM Tran Vo Quoc Bao 0 2255 0
28 QNI Hoang Minh Nguyen 0 2254 0
29 KGI Vu Hoang Gia Bao 0 2253 0
30 PYE Pham Chi Dat 0 2252 0
31 HNO Tran Dang Minh Quang 0 2251 0
32 DTH Dinh Tien 0 2250 0
33 BRV Tran Minh Triet 0 2249 0
34 HCM Hoang Viet 0 2248 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 HNO Nguyen Hoang Hiep 0 2281 0
2 HCM Le Tri Kien 0 2280 0
3 NBI Dang Tuan Linh 0 2279 0
4 QNI Le Huy Hai 0 2278 0
5 HCM Nguyen Duc Sang 0 2277 0
6 DAN Tran Quoc Phu 0 2276 0
7 HCM Le Quang An 0 2275 0
8 NBI Pham Quang Dung 0 2274 0
9 DAN Nguyen Huu Khang 0 2273 0
10 HCM Hoang Le Minh Nhat 0 2272 0
11 TTH Ngo Minh Quan 0 2271 0
12 DTH Le Quang Khai 0 2270 0
13 HCM Nguyen Quoc Hy 0 2269 0
14 NBI Pham Cong Minh 0 2268 0
15 HCM Vo Pham Thien Phuc 0 2267 0
16 HNO Nguyen Xuan Hien 0 2266 0
17 HCM Huynh Kim Son 0 2265 0
18 BDH Dang Hoang Quy Nhan 0 2264 0
19 BGI Dang Ngoc Minh 0 2263 0
20 BGI Hoang Quoc Khanh 0 2262 0
21 QNI Pham Anh Dung 0 2261 0
22 NTH Nguyen Khac Truong 0 2260 0
23 KGI Pham Quang Hung 0 2259 0
24 THO Le Dang Thanh An 0 2258 0
25 BDH Le Dinh Anh Tuan 0 2257 0
26 THO Vo Le Duc 0 2256 0
27 HCM Tran Vo Quoc Bao 0 2255 0
28 QNI Hoang Minh Nguyen 0 2254 0
29 KGI Vu Hoang Gia Bao 0 2253 0
30 PYE Pham Chi Dat 0 2252 0
31 HNO Tran Dang Minh Quang 0 2251 0
32 DTH Dinh Tien 0 2250 0
33 BRV Tran Minh Triet 0 2249 0
34 HCM Hoang Viet 0 2248 0

Players starting rank

No. Nombre FED Tipo
1 Nguyen Hoang Hiep HNO B15
2 Le Tri Kien HCM B15
3 Dang Tuan Linh NBI B15
4 Le Huy Hai QNI B15
5 Nguyen Duc Sang HCM B15
6 Tran Quoc Phu DAN B15
7 Le Quang An HCM B15
8 Pham Quang Dung NBI B15
9 Nguyen Huu Khang DAN B15
10 Hoang Le Minh Nhat HCM B15
11 Ngo Minh Quan TTH B15
12 Le Quang Khai DTH B15
13 Nguyen Quoc Hy HCM B15
14 Pham Cong Minh NBI B15
15 Vo Pham Thien Phuc HCM B15
16 Nguyen Xuan Hien HNO B15
17 Huynh Kim Son HCM B15
18 Dang Hoang Quy Nhan BDH B15
19 Dang Ngoc Minh BGI B15
20 Hoang Quoc Khanh BGI B15
21 Pham Anh Dung QNI B15
22 Nguyen Khac Truong NTH B15
23 Pham Quang Hung KGI B15
24 Le Dang Thanh An THO B15
25 Le Dinh Anh Tuan BDH B15
26 Vo Le Duc THO B15
27 Tran Vo Quoc Bao HCM B15
28 Hoang Minh Nguyen QNI B15
29 Vu Hoang Gia Bao KGI B15
30 Pham Chi Dat PYE B15
31 Tran Dang Minh Quang HNO B15
32 Dinh Tien DTH B15
33 Tran Minh Triet BRV B15
34 Hoang Viet HCM B15

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyen Hoang Hiep HNO 0 ½ - ½ 0 Dang Hoang Quy Nhan BDH 18
2 19 Dang Ngoc Minh BGI 0 ½ - ½ 0 Le Tri Kien HCM 2
3 3 Dang Tuan Linh NBI 0 ½ - ½ 0 Hoang Quoc Khanh BGI 20
4 21 Pham Anh Dung QNI 0 ½ - ½ 0 Le Huy Hai QNI 4
5 5 Nguyen Duc Sang HCM 0 1 - 0 0 Nguyen Khac Truong NTH 22
6 23 Pham Quang Hung KGI 0 ½ - ½ 0 Tran Quoc Phu DAN 6
7 7 Le Quang An HCM 0 ½ - ½ 0 Le Dang Thanh An THO 24
8 25 Le Dinh Anh Tuan BDH 0 0 - 1 0 Pham Quang Dung NBI 8
9 9 Nguyen Huu Khang DAN 0 ½ - ½ 0 Vo Le Duc THO 26
10 27 Tran Vo Quoc Bao HCM 0 + - - 0 Hoang Le Minh Nhat HCM 10
11 11 Ngo Minh Quan TTH 0 ½ - ½ 0 Hoang Minh Nguyen QNI 28
12 29 Vu Hoang Gia Bao KGI 0 1 - 0 0 Le Quang Khai DTH 12
13 13 Nguyen Quoc Hy HCM 0 1 - 0 0 Pham Chi Dat PYE 30
14 31 Tran Dang Minh Quang HNO 0 ½ - ½ 0 Pham Cong Minh NBI 14
15 15 Vo Pham Thien Phuc HCM 0 1 - 0 0 Dinh Tien DTH 32
16 33 Tran Minh Triet BRV 0 0 - 1 0 Nguyen Xuan Hien HNO 16
17 17 Huynh Kim Son HCM 0 ½ - ½ 0 Hoang Viet HCM 34

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 16 Nguyen Xuan Hien HNO 1 1 - 0 1 Nguyen Duc Sang HCM 5
2 8 Pham Quang Dung NBI 1 0 - 1 1 Vo Pham Thien Phuc HCM 15
3 27 Tran Vo Quoc Bao HCM 1 0 - 1 1 Nguyen Quoc Hy HCM 13
4 2 Le Tri Kien HCM ½ 1 - 0 1 Vu Hoang Gia Bao KGI 29
5 20 Hoang Quoc Khanh BGI ½ 0 - 1 ½ Nguyen Hoang Hiep HNO 1
6 18 Dang Hoang Quy Nhan BDH ½ 1 - 0 ½ Dang Tuan Linh NBI 3
7 4 Le Huy Hai QNI ½ ½ - ½ ½ Dang Ngoc Minh BGI 19
8 6 Tran Quoc Phu DAN ½ 1 - 0 ½ Pham Anh Dung QNI 21
9 26 Vo Le Duc THO ½ ½ - ½ ½ Le Quang An HCM 7
10 24 Le Dang Thanh An THO ½ ½ - ½ ½ Nguyen Huu Khang DAN 9
11 34 Hoang Viet HCM ½ 1 - 0 ½ Ngo Minh Quan TTH 11
12 14 Pham Cong Minh NBI ½ 1 - 0 ½ Pham Quang Hung KGI 23
13 28 Hoang Minh Nguyen QNI ½ ½ - ½ ½ Huynh Kim Son HCM 17
14 12 Le Quang Khai DTH 0 0 - 1 ½ Tran Dang Minh Quang HNO 31
15 22 Nguyen Khac Truong NTH 0 ½ - ½ 0 Tran Minh Triet BRV 33
16 30 Pham Chi Dat PYE 0 ½ - ½ 0 Le Dinh Anh Tuan BDH 25
17 32 Dinh Tien DTH 0 1 bye
18 10 Hoang Le Minh Nhat HCM 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 13 Nguyen Quoc Hy HCM 2 1 - 0 2 Nguyen Xuan Hien HNO 16
2 15 Vo Pham Thien Phuc HCM 2 1 - 0 Tran Quoc Phu DAN 6
3 1 Nguyen Hoang Hiep HNO 1 - 0 Hoang Viet HCM 34
4 31 Tran Dang Minh Quang HNO 1 - 0 Le Tri Kien HCM 2
5 18 Dang Hoang Quy Nhan BDH 1 - 0 Pham Cong Minh NBI 14
6 29 Vu Hoang Gia Bao KGI 1 1 - 0 1 Le Huy Hai QNI 4
7 5 Nguyen Duc Sang HCM 1 1 - 0 1 Le Dang Thanh An THO 24
8 7 Le Quang An HCM 1 1 - 0 1 Tran Vo Quoc Bao HCM 27
9 32 Dinh Tien DTH 1 1 - 0 1 Pham Quang Dung NBI 8
10 9 Nguyen Huu Khang DAN 1 ½ - ½ 1 Hoang Minh Nguyen QNI 28
11 17 Huynh Kim Son HCM 1 0 - 1 1 Vo Le Duc THO 26
12 19 Dang Ngoc Minh BGI 1 0 - 1 ½ Dang Tuan Linh NBI 3
13 11 Ngo Minh Quan TTH ½ 0 - 1 ½ Pham Quang Hung KGI 23
14 33 Tran Minh Triet BRV ½ 0 - 1 ½ Hoang Quoc Khanh BGI 20
15 21 Pham Anh Dung QNI ½ 1 - 0 ½ Pham Chi Dat PYE 30
16 25 Le Dinh Anh Tuan BDH ½ 1 - 0 ½ Nguyen Khac Truong NTH 22
17 12 Le Quang Khai DTH 0 1 bye
18 10 Hoang Le Minh Nhat HCM 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 15 Vo Pham Thien Phuc HCM 3 ½ - ½ 3 Nguyen Quoc Hy HCM 13
2 31 Tran Dang Minh Quang HNO ½ - ½ Nguyen Hoang Hiep HNO 1
3 16 Nguyen Xuan Hien HNO 2 0 - 1 Dang Hoang Quy Nhan BDH 18
4 32 Dinh Tien DTH 2 0 - 1 2 Nguyen Duc Sang HCM 5
5 26 Vo Le Duc THO 2 0 - 1 2 Vu Hoang Gia Bao KGI 29
6 14 Pham Cong Minh NBI 1 - 0 2 Le Quang An HCM 7
7 2 Le Tri Kien HCM 1 - 0 Pham Anh Dung QNI 21
8 3 Dang Tuan Linh NBI 1 - 0 Le Dinh Anh Tuan BDH 25
9 6 Tran Quoc Phu DAN 0 - 1 Hoang Minh Nguyen QNI 28
10 23 Pham Quang Hung KGI ½ - ½ Nguyen Huu Khang DAN 9
11 20 Hoang Quoc Khanh BGI ½ - ½ Hoang Viet HCM 34
12 4 Le Huy Hai QNI 1 1 - 0 1 Huynh Kim Son HCM 17
13 8 Pham Quang Dung NBI 1 1 - 0 1 Dang Ngoc Minh BGI 19
14 24 Le Dang Thanh An THO 1 1 - 0 1 Le Quang Khai DTH 12
15 27 Tran Vo Quoc Bao HCM 1 0 - 1 ½ Ngo Minh Quan TTH 11
16 30 Pham Chi Dat PYE ½ ½ - ½ ½ Tran Minh Triet BRV 33
17 22 Nguyen Khac Truong NTH ½ 1 bye
18 10 Hoang Le Minh Nhat HCM 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 18 Dang Hoang Quy Nhan BDH 1 - 0 Vo Pham Thien Phuc HCM 15
2 13 Nguyen Quoc Hy HCM 1 - 0 3 Nguyen Hoang Hiep HNO 1
3 5 Nguyen Duc Sang HCM 3 1 - 0 3 Tran Dang Minh Quang HNO 31
4 29 Vu Hoang Gia Bao KGI 3 1 - 0 Dang Tuan Linh NBI 3
5 28 Hoang Minh Nguyen QNI 0 - 1 Le Tri Kien HCM 2
6 4 Le Huy Hai QNI 2 0 - 1 Pham Cong Minh NBI 14
7 7 Le Quang An HCM 2 ½ - ½ 2 Pham Quang Hung KGI 23
8 24 Le Dang Thanh An THO 2 1 - 0 2 Pham Quang Dung NBI 8
9 9 Nguyen Huu Khang DAN 2 ½ - ½ 2 Dinh Tien DTH 32
10 34 Hoang Viet HCM 2 0 - 1 2 Nguyen Xuan Hien HNO 16
11 26 Vo Le Duc THO 2 0 - 1 2 Hoang Quoc Khanh BGI 20
12 22 Nguyen Khac Truong NTH 0 - 1 Tran Quoc Phu DAN 6
13 11 Ngo Minh Quan TTH 0 - 1 Pham Anh Dung QNI 21
14 12 Le Quang Khai DTH 1 0 - 1 Le Dinh Anh Tuan BDH 25
15 17 Huynh Kim Son HCM 1 0 - 1 1 Tran Vo Quoc Bao HCM 27
16 19 Dang Ngoc Minh BGI 1 1 - 0 1 Pham Chi Dat PYE 30
17 33 Tran Minh Triet BRV 1 1 bye
18 10 Hoang Le Minh Nhat HCM 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 13 Nguyen Quoc Hy HCM ½ - ½ Dang Hoang Quy Nhan BDH 18
2 29 Vu Hoang Gia Bao KGI 4 1 - 0 4 Nguyen Duc Sang HCM 5
3 14 Pham Cong Minh NBI 1 - 0 Vo Pham Thien Phuc HCM 15
4 2 Le Tri Kien HCM 1 - 0 3 Hoang Quoc Khanh BGI 20
5 1 Nguyen Hoang Hiep HNO 3 0 - 1 3 Le Dang Thanh An THO 24
6 16 Nguyen Xuan Hien HNO 3 0 - 1 3 Tran Dang Minh Quang HNO 31
7 21 Pham Anh Dung QNI 0 - 1 Dang Tuan Linh NBI 3
8 6 Tran Quoc Phu DAN 1 - 0 Dinh Tien DTH 32
9 28 Hoang Minh Nguyen QNI ½ - ½ Le Quang An HCM 7
10 25 Le Dinh Anh Tuan BDH 1 - 0 Nguyen Huu Khang DAN 9
11 23 Pham Quang Hung KGI 0 - 1 2 Dang Ngoc Minh BGI 19
12 27 Tran Vo Quoc Bao HCM 2 0 - 1 2 Le Huy Hai QNI 4
13 8 Pham Quang Dung NBI 2 1 - 0 2 Tran Minh Triet BRV 33
14 34 Hoang Viet HCM 2 1 - 0 2 Vo Le Duc THO 26
15 22 Nguyen Khac Truong NTH 0 - 1 Ngo Minh Quan TTH 11
16 30 Pham Chi Dat PYE 1 1 - 0 1 Le Quang Khai DTH 12
17 17 Huynh Kim Son HCM 1 1 bye
18 10 Hoang Le Minh Nhat HCM 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 18 Dang Hoang Quy Nhan BDH 5 ½ - ½ 5 Vu Hoang Gia Bao KGI 29
2 2 Le Tri Kien HCM 0 - 1 5 Nguyen Quoc Hy HCM 13
3 5 Nguyen Duc Sang HCM 4 ½ - ½ Pham Cong Minh NBI 14
4 31 Tran Dang Minh Quang HNO 4 1 - 0 4 Le Dang Thanh An THO 24
5 3 Dang Tuan Linh NBI ½ - ½ Tran Quoc Phu DAN 6
6 15 Vo Pham Thien Phuc HCM 1 - 0 Le Dinh Anh Tuan BDH 25
7 19 Dang Ngoc Minh BGI 3 0 - 1 3 Nguyen Hoang Hiep HNO 1
8 4 Le Huy Hai QNI 3 1 - 0 3 Nguyen Xuan Hien HNO 16
9 7 Le Quang An HCM 3 0 - 1 3 Hoang Viet HCM 34
10 20 Hoang Quoc Khanh BGI 3 1 - 0 3 Pham Quang Dung NBI 8
11 21 Pham Anh Dung QNI 1 - 0 3 Hoang Minh Nguyen QNI 28
12 9 Nguyen Huu Khang DAN 0 - 1 Ngo Minh Quan TTH 11
13 32 Dinh Tien DTH 1 - 0 Pham Quang Hung KGI 23
14 33 Tran Minh Triet BRV 2 1 - 0 2 Huynh Kim Son HCM 17
15 26 Vo Le Duc THO 2 0 - 1 2 Tran Vo Quoc Bao HCM 27
16 12 Le Quang Khai DTH 1 0 - 1 Nguyen Khac Truong NTH 22
17 30 Pham Chi Dat PYE 2 1 bye
18 10 Hoang Le Minh Nhat HCM 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 29 Vu Hoang Gia Bao KGI 0 - 1 6 Nguyen Quoc Hy HCM 13
2 31 Tran Dang Minh Quang HNO 5 1 - 0 Dang Hoang Quy Nhan BDH 18
3 14 Pham Cong Minh NBI 5 ½ - ½ Le Tri Kien HCM 2
4 15 Vo Pham Thien Phuc HCM ½ - ½ Nguyen Duc Sang HCM 5
5 1 Nguyen Hoang Hiep HNO 4 ½ - ½ 4 Tran Quoc Phu DAN 6
6 24 Le Dang Thanh An THO 4 1 - 0 4 Dang Tuan Linh NBI 3
7 20 Hoang Quoc Khanh BGI 4 1 - 0 4 Le Huy Hai QNI 4
8 34 Hoang Viet HCM 4 1 - 0 Dinh Tien DTH 32
9 25 Le Dinh Anh Tuan BDH ½ - ½ Pham Anh Dung QNI 21
10 11 Ngo Minh Quan TTH 0 - 1 3 Le Quang An HCM 7
11 8 Pham Quang Dung NBI 3 1 - 0 3 Pham Chi Dat PYE 30
12 16 Nguyen Xuan Hien HNO 3 1 - 0 3 Dang Ngoc Minh BGI 19
13 28 Hoang Minh Nguyen QNI 3 1 - 0 3 Tran Minh Triet BRV 33
14 27 Tran Vo Quoc Bao HCM 3 1 - 0 Nguyen Huu Khang DAN 9
15 23 Pham Quang Hung KGI 1 - 0 Nguyen Khac Truong NTH 22
16 17 Huynh Kim Son HCM 2 1 - 0 1 Le Quang Khai DTH 12
17 26 Vo Le Duc THO 2 1 bye
18 10 Hoang Le Minh Nhat HCM 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 13 Nguyen Quoc Hy HCM 7 ½ - ½ 6 Tran Dang Minh Quang HNO 31
2 14 Pham Cong Minh NBI 0 - 1 Vu Hoang Gia Bao KGI 29
3 18 Dang Hoang Quy Nhan BDH 1 - 0 5 Hoang Viet HCM 34
4 2 Le Tri Kien HCM 5 1 - 0 5 Le Dang Thanh An THO 24
5 5 Nguyen Duc Sang HCM 5 1 - 0 5 Hoang Quoc Khanh BGI 20
6 1 Nguyen Hoang Hiep HNO ½ - ½ 5 Vo Pham Thien Phuc HCM 15
7 6 Tran Quoc Phu DAN 1 - 0 4 Pham Quang Dung NBI 8
8 3 Dang Tuan Linh NBI 4 ½ - ½ 4 Tran Vo Quoc Bao HCM 27
9 4 Le Huy Hai QNI 4 1 - 0 4 Hoang Minh Nguyen QNI 28
10 7 Le Quang An HCM 4 1 - 0 4 Le Dinh Anh Tuan BDH 25
11 21 Pham Anh Dung QNI 4 1 - 0 4 Nguyen Xuan Hien HNO 16
12 32 Dinh Tien DTH 0 - 1 Ngo Minh Quan TTH 11
13 30 Pham Chi Dat PYE 3 0 - 1 Pham Quang Hung KGI 23
14 19 Dang Ngoc Minh BGI 3 1 - 0 3 Huynh Kim Son HCM 17
15 22 Nguyen Khac Truong NTH 0 - 1 3 Vo Le Duc THO 26
16 33 Tran Minh Triet BRV 3 0 - 1 1 Le Quang Khai DTH 12
17 9 Nguyen Huu Khang DAN 1 bye
18 10 Hoang Le Minh Nhat HCM 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name Tipo FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 13 Nguyen Quoc Hy B15 HCM 7,5 0,0 44,0 6 4 3
2 18 Dang Hoang Quy Nhan B15 BDH 6,5 0,0 46,0 5 4 1
3 31 Tran Dang Minh Quang B15 HNO 6,5 0,0 45,5 5 4 2
4 29 Vu Hoang Gia Bao B15 KGI 6,5 0,0 44,5 6 4 2
5 2 Le Tri Kien B15 HCM 6,0 0,0 45,0 5 4 1
6 5 Nguyen Duc Sang B15 HCM 6,0 0,0 41,0 5 4 1
7 14 Pham Cong Minh B15 NBI 5,5 0,0 47,0 4 4 1
8 15 Vo Pham Thien Phuc B15 HCM 5,5 0,0 44,0 4 4 1
9 6 Tran Quoc Phu B15 DAN 5,5 0,0 35,5 4 5 1
10 1 Nguyen Hoang Hiep B15 HNO 5,0 0,0 46,5 3 4 2
11 24 Le Dang Thanh An B15 THO 5,0 0,0 40,0 4 5 1
12 20 Hoang Quoc Khanh B15 BGI 5,0 0,0 39,0 4 5 2
13 4 Le Huy Hai B15 QNI 5,0 0,0 38,0 4 4 1
14 21 Pham Anh Dung B15 QNI 5,0 0,0 37,5 4 4 1
15 34 Hoang Viet B15 HCM 5,0 0,0 36,5 4 5 1
16 7 Le Quang An B15 HCM 5,0 0,0 36,5 3 4 1
17 3 Dang Tuan Linh B15 NBI 4,5 0,0 41,5 3 5 2
18 27 Tran Vo Quoc Bao B15 HCM 4,5 0,0 37,0 4 4 2
19 11 Ngo Minh Quan B15 TTH 4,5 0,0 33,5 4 5 4
20 23 Pham Quang Hung B15 KGI 4,5 0,0 33,0 3 5 2
21 16 Nguyen Xuan Hien B15 HNO 4,0 0,0 45,5 4 5 2
22 28 Hoang Minh Nguyen B15 QNI 4,0 0,0 36,5 2 5 1
23 19 Dang Ngoc Minh B15 BGI 4,0 0,0 35,5 3 4 1
24 8 Pham Quang Dung B15 NBI 4,0 0,0 34,5 4 5 1
25 26 Vo Le Duc B15 THO 4,0 0,0 34,5 2 4 2
26 25 Le Dinh Anh Tuan B15 BDH 4,0 0,0 31,5 3 5 1
27 32 Dinh Tien B15 DTH 3,5 0,5 38,0 2 4 0
28 9 Nguyen Huu Khang B15 DAN 3,5 0,5 32,5 0 4 0
29 30 Pham Chi Dat B15 PYE 3,0 0,0 34,0 1 4 0
30 17 Huynh Kim Son B15 HCM 3,0 0,0 30,5 1 4 0
31 33 Tran Minh Triet B15 BRV 3,0 0,0 26,5 1 4 0
32 22 Nguyen Khac Truong B15 NTH 2,5 0,0 32,5 1 4 1
33 12 Le Quang Khai B15 DTH 2,0 0,0 31,5 1 5 1
34 10 Hoang Le Minh Nhat B15 HCM 0,0 0,0 36,0 0 0 0