GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-08-01
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 1:30'+30"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HCM An Dinh Minh 0 2335 0
2 HNO Hoang Minh Hieu 0 2334 0
3 HCM Doan Phan Khiem 0 2333 0
4 KGI Nguyen Tri Thinh 0 2332 0
5 HCM Le Phi Lan 0 2331 0
6 BNI Bui Huy Phuoc 0 2330 0
7 HNO Tong Hai Anh 0 2329 0
8 TTH Tran Tuan Kiet 0 2328 0
9 DON Nguyen Quoc Truong Son 0 2327 0
10 BNI Bach The Vinh 0 2326 0
11 NTH Nguyen Anh Hao 0 2325 0
12 BRV Nguyen Khac Tu 0 2324 0
13 NAN Tran Minh Duc 0 2323 0
14 NTH Nguyen Duc Phat 0 2322 0
15 KGI Le Khac Hoang Tuan 0 2321 0
16 HCM Do Hoang Chung Thong 0 2320 0
17 NAN Le Tat Sang 0 2319 0
18 HCM Dang Anh Minh 0 2318 0
19 HCM Vu Ba Khoi 0 2317 0
20 HNO Tran Dang Minh Duc 0 2316 0
21 NBI Do An Hoa 0 2315 0
22 HNO Can Chi Thanh 0 2314 0
23 NBI Pham Anh Kien 0 2313 0
24 HNO Luu Quoc Viet 0 2312 0
25 HNO Pham Truong Phu 0 2311 0
26 DTH Tran Nguyen Dang Khoa 0 2310 0
27 DAN Le Minh Nguyen 0 2309 0
28 DTH Bui Dang Khoa 0 2308 0
29 DON Pham Minh Hieu 0 2307 0
30 CTH Nguyen Thanh Liem 0 2306 0
31 CTH Tran Ly Khoi Nguyen 0 2305 0
32 HCM Phan Thai Minh 0 2304 0
33 QDO Nguyen Hai Nam 0 2303 0
34 BNI Pham Phuc Khoi Nguyen 0 2302 0
35 DTH Nguyen Le Nhat Huy 0 2301 0
36 HNO Nguyen Xuan Anh 0 2300 0
37 TTH Tran Van Anh Kiet 0 2299 0
38 BDU Le Kiet Tuong 0 2298 0
39 HPD Nguyen Tuan Minh 0 2297 0
40 THO Ho Thanh Hung 0 2296 0
41 LDO Nguyen Quang Dung 0 2295 0
42 QDO Ngo Trong Quoc Dat 0 2294 0
43 THO Le Tran Dung 0 2293 0
44 PYE Le Phuc Tan 0 2292 0
45 HNO Pham Nguyen Dung 0 2291 0
46 BRV Nguyen The Tuan Minh 0 2290 0
47 BRV Phung Nguyen Son 0 2289 0
48 BDU Tran Minh Tri 0 2288 0
49 HCM Le Minh Tuan Anh 0 2287 0
50 HPD Hoa Quang Bach 0 2286 0
51 DTH Tran Phat Dat 0 2285 0
52 DTH Nguyen Thanh Khoa 0 2284 0
53 BRV Thai Nhat Phi 0 2283 0
54 QDO Nguyen Hoang Phuc 0 2282 0
55 HNO Nguyen Duc Duy 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 HCM An Dinh Minh 0 2335 0
2 HNO Hoang Minh Hieu 0 2334 0
3 HCM Doan Phan Khiem 0 2333 0
4 KGI Nguyen Tri Thinh 0 2332 0
5 HCM Le Phi Lan 0 2331 0
6 BNI Bui Huy Phuoc 0 2330 0
7 HNO Tong Hai Anh 0 2329 0
8 TTH Tran Tuan Kiet 0 2328 0
9 DON Nguyen Quoc Truong Son 0 2327 0
10 BNI Bach The Vinh 0 2326 0
11 NTH Nguyen Anh Hao 0 2325 0
12 BRV Nguyen Khac Tu 0 2324 0
13 NAN Tran Minh Duc 0 2323 0
14 NTH Nguyen Duc Phat 0 2322 0
15 KGI Le Khac Hoang Tuan 0 2321 0
16 HCM Do Hoang Chung Thong 0 2320 0
17 NAN Le Tat Sang 0 2319 0
18 HCM Dang Anh Minh 0 2318 0
19 HCM Vu Ba Khoi 0 2317 0
20 HNO Tran Dang Minh Duc 0 2316 0
21 NBI Do An Hoa 0 2315 0
22 HNO Can Chi Thanh 0 2314 0
23 NBI Pham Anh Kien 0 2313 0
24 HNO Luu Quoc Viet 0 2312 0
25 HNO Pham Truong Phu 0 2311 0
26 DTH Tran Nguyen Dang Khoa 0 2310 0
27 DAN Le Minh Nguyen 0 2309 0
28 DTH Bui Dang Khoa 0 2308 0
29 DON Pham Minh Hieu 0 2307 0
30 CTH Nguyen Thanh Liem 0 2306 0
31 CTH Tran Ly Khoi Nguyen 0 2305 0
32 HCM Phan Thai Minh 0 2304 0
33 QDO Nguyen Hai Nam 0 2303 0
34 BNI Pham Phuc Khoi Nguyen 0 2302 0
35 DTH Nguyen Le Nhat Huy 0 2301 0
36 HNO Nguyen Xuan Anh 0 2300 0
37 TTH Tran Van Anh Kiet 0 2299 0
38 BDU Le Kiet Tuong 0 2298 0
39 HPD Nguyen Tuan Minh 0 2297 0
40 THO Ho Thanh Hung 0 2296 0
41 LDO Nguyen Quang Dung 0 2295 0
42 QDO Ngo Trong Quoc Dat 0 2294 0
43 THO Le Tran Dung 0 2293 0
44 PYE Le Phuc Tan 0 2292 0
45 HNO Pham Nguyen Dung 0 2291 0
46 BRV Nguyen The Tuan Minh 0 2290 0
47 BRV Phung Nguyen Son 0 2289 0
48 BDU Tran Minh Tri 0 2288 0
49 HCM Le Minh Tuan Anh 0 2287 0
50 HPD Hoa Quang Bach 0 2286 0
51 DTH Tran Phat Dat 0 2285 0
52 DTH Nguyen Thanh Khoa 0 2284 0
53 BRV Thai Nhat Phi 0 2283 0
54 QDO Nguyen Hoang Phuc 0 2282 0
55 HNO Nguyen Duc Duy 0 0 0

Players starting rank

No. Nombre FED Tipo
1 An Dinh Minh HCM B13
2 Hoang Minh Hieu HNO B13
3 Doan Phan Khiem HCM B13
4 Nguyen Tri Thinh KGI B13
5 Le Phi Lan HCM B13
6 Bui Huy Phuoc BNI B13
7 Tong Hai Anh HNO B13
8 Tran Tuan Kiet TTH B13
9 Nguyen Quoc Truong Son DON B13
10 Bach The Vinh BNI B13
11 Nguyen Anh Hao NTH B13
12 Nguyen Khac Tu BRV B13
13 Tran Minh Duc NAN B13
14 Nguyen Duc Phat NTH B13
15 Le Khac Hoang Tuan KGI B13
16 Do Hoang Chung Thong HCM B13
17 Le Tat Sang NAN B13
18 Dang Anh Minh HCM B13
19 Vu Ba Khoi HCM B13
20 Tran Dang Minh Duc HNO B13
21 Do An Hoa NBI B13
22 Can Chi Thanh HNO B13
23 Pham Anh Kien NBI B13
24 Luu Quoc Viet HNO B13
25 Pham Truong Phu HNO B13
26 Tran Nguyen Dang Khoa DTH B13
27 Le Minh Nguyen DAN B13
28 Bui Dang Khoa DTH B13
29 Pham Minh Hieu DON B13
30 Nguyen Thanh Liem CTH B13
31 Tran Ly Khoi Nguyen CTH B13
32 Phan Thai Minh HCM B13
33 Nguyen Hai Nam QDO B13
34 Pham Phuc Khoi Nguyen BNI B13
35 Nguyen Le Nhat Huy DTH B13
36 Nguyen Xuan Anh HNO B13
37 Tran Van Anh Kiet TTH B13
38 Le Kiet Tuong BDU B13
39 Nguyen Tuan Minh HPD B13
40 Ho Thanh Hung THO B13
41 Nguyen Quang Dung LDO B13
42 Ngo Trong Quoc Dat QDO B13
43 Le Tran Dung THO B13
44 Le Phuc Tan PYE B13
45 Pham Nguyen Dung HNO B13
46 Nguyen The Tuan Minh BRV B13
47 Phung Nguyen Son BRV B13
48 Tran Minh Tri BDU B13
49 Le Minh Tuan Anh HCM B13
50 Hoa Quang Bach HPD B13
51 Tran Phat Dat DTH B13
52 Nguyen Thanh Khoa DTH B13
53 Thai Nhat Phi BRV B13
54 Nguyen Hoang Phuc QDO B13
55 Nguyen Duc Duy HNO B13

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 An Dinh Minh HCM 0 ½ - ½ 0 Bui Dang Khoa DTH 28
2 29 Pham Minh Hieu DON 0 0 - 1 0 Hoang Minh Hieu HNO 2
3 3 Doan Phan Khiem HCM 0 1 - 0 0 Nguyen Thanh Liem CTH 30
4 31 Tran Ly Khoi Nguyen CTH 0 0 - 1 0 Nguyen Tri Thinh KGI 4
5 5 Le Phi Lan HCM 0 ½ - ½ 0 Phan Thai Minh HCM 32
6 33 Nguyen Hai Nam QDO 0 0 - 1 0 Bui Huy Phuoc BNI 6
7 7 Tong Hai Anh HNO 0 1 - 0 0 Pham Phuc Khoi Nguyen BNI 34
8 35 Nguyen Le Nhat Huy DTH 0 0 - 1 0 Tran Tuan Kiet TTH 8
9 9 Nguyen Quoc Truong Son DON 0 ½ - ½ 0 Nguyen Xuan Anh HNO 36
10 37 Tran Van Anh Kiet TTH 0 0 - 1 0 Bach The Vinh BNI 10
11 11 Nguyen Anh Hao NTH 0 1 - 0 0 Le Kiet Tuong BDU 38
12 39 Nguyen Tuan Minh HPD 0 0 - 1 0 Nguyen Khac Tu BRV 12
13 13 Tran Minh Duc NAN 0 0 - 1 0 Ho Thanh Hung THO 40
14 41 Nguyen Quang Dung LDO 0 0 - 1 0 Nguyen Duc Phat NTH 14
15 15 Le Khac Hoang Tuan KGI 0 ½ - ½ 0 Ngo Trong Quoc Dat QDO 42
16 43 Le Tran Dung THO 0 1 - 0 0 Do Hoang Chung Thong HCM 16
17 17 Le Tat Sang NAN 0 0 - 1 0 Le Phuc Tan PYE 44
18 45 Pham Nguyen Dung HNO 0 ½ - ½ 0 Dang Anh Minh HCM 18
19 19 Vu Ba Khoi HCM 0 1 - 0 0 Nguyen The Tuan Minh BRV 46
20 47 Phung Nguyen Son BRV 0 0 - 1 0 Tran Dang Minh Duc HNO 20
21 21 Do An Hoa NBI 0 1 - 0 0 Tran Minh Tri BDU 48
22 49 Le Minh Tuan Anh HCM 0 ½ - ½ 0 Can Chi Thanh HNO 22
23 23 Pham Anh Kien NBI 0 1 - 0 0 Hoa Quang Bach HPD 50
24 51 Tran Phat Dat DTH 0 ½ - ½ 0 Luu Quoc Viet HNO 24
25 25 Pham Truong Phu HNO 0 1 - 0 0 Nguyen Thanh Khoa DTH 52
26 53 Thai Nhat Phi BRV 0 0 - 1 0 Tran Nguyen Dang Khoa DTH 26
27 27 Le Minh Nguyen DAN 0 1 - 0 0 Nguyen Hoang Phuc QDO 54
28 55 Nguyen Duc Duy HNO 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Hoang Minh Hieu HNO 1 ½ - ½ 1 Vu Ba Khoi HCM 19
2 20 Tran Dang Minh Duc HNO 1 0 - 1 1 Doan Phan Khiem HCM 3
3 4 Nguyen Tri Thinh KGI 1 0 - 1 1 Do An Hoa NBI 21
4 6 Bui Huy Phuoc BNI 1 0 - 1 1 Pham Anh Kien NBI 23
5 26 Tran Nguyen Dang Khoa DTH 1 0 - 1 1 Tong Hai Anh HNO 7
6 8 Tran Tuan Kiet TTH 1 0 - 1 1 Pham Truong Phu HNO 25
7 10 Bach The Vinh BNI 1 1 - 0 1 Le Minh Nguyen DAN 27
8 40 Ho Thanh Hung THO 1 0 - 1 1 Nguyen Anh Hao NTH 11
9 12 Nguyen Khac Tu BRV 1 ½ - ½ 1 Le Tran Dung THO 43
10 14 Nguyen Duc Phat NTH 1 ½ - ½ 1 Nguyen Duc Duy HNO 55
11 44 Le Phuc Tan PYE 1 0 - 1 ½ An Dinh Minh HCM 1
12 28 Bui Dang Khoa DTH ½ 1 - 0 ½ Le Phi Lan HCM 5
13 32 Phan Thai Minh HCM ½ 0 - 1 ½ Nguyen Quoc Truong Son DON 9
14 36 Nguyen Xuan Anh HNO ½ ½ - ½ ½ Le Khac Hoang Tuan KGI 15
15 18 Dang Anh Minh HCM ½ 1 - 0 ½ Le Minh Tuan Anh HCM 49
16 22 Can Chi Thanh HNO ½ 1 - 0 ½ Tran Phat Dat DTH 51
17 24 Luu Quoc Viet HNO ½ 0 - 1 ½ Pham Nguyen Dung HNO 45
18 42 Ngo Trong Quoc Dat QDO ½ ½ - ½ 0 Tran Minh Duc NAN 13
19 16 Do Hoang Chung Thong HCM 0 1 - 0 0 Nguyen Tuan Minh HPD 39
20 38 Le Kiet Tuong BDU 0 1 - 0 0 Le Tat Sang NAN 17
21 46 Nguyen The Tuan Minh BRV 0 ½ - ½ 0 Pham Minh Hieu DON 29
22 30 Nguyen Thanh Liem CTH 0 1 - 0 0 Nguyen Quang Dung LDO 41
23 48 Tran Minh Tri BDU 0 1 - 0 0 Tran Ly Khoi Nguyen CTH 31
24 50 Hoa Quang Bach HPD 0 1 - 0 0 Nguyen Hai Nam QDO 33
25 34 Pham Phuc Khoi Nguyen BNI 0 1 - 0 0 Phung Nguyen Son BRV 47
26 52 Nguyen Thanh Khoa DTH 0 0 - 1 0 Nguyen Le Nhat Huy DTH 35
27 54 Nguyen Hoang Phuc QDO 0 1 - 0 0 Tran Van Anh Kiet TTH 37
28 53 Thai Nhat Phi BRV 0 1 bye

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Doan Phan Khiem HCM 2 1 - 0 2 Nguyen Anh Hao NTH 11
2 7 Tong Hai Anh HNO 2 1 - 0 2 Do An Hoa NBI 21
3 23 Pham Anh Kien NBI 2 0 - 1 2 Bach The Vinh BNI 10
4 25 Pham Truong Phu HNO 2 ½ - ½ Hoang Minh Hieu HNO 2
5 1 An Dinh Minh HCM ½ - ½ Can Chi Thanh HNO 22
6 9 Nguyen Quoc Truong Son DON 0 - 1 Bui Dang Khoa DTH 28
7 19 Vu Ba Khoi HCM 0 - 1 Nguyen Khac Tu BRV 12
8 43 Le Tran Dung THO 0 - 1 Nguyen Duc Phat NTH 14
9 55 Nguyen Duc Duy HNO ½ - ½ Dang Anh Minh HCM 18
10 45 Pham Nguyen Dung HNO 0 - 1 1 Nguyen Tri Thinh KGI 4
11 35 Nguyen Le Nhat Huy DTH 1 1 - 0 1 Bui Huy Phuoc BNI 6
12 36 Nguyen Xuan Anh HNO 1 1 - 0 1 Tran Tuan Kiet TTH 8
13 15 Le Khac Hoang Tuan KGI 1 0 - 1 1 Le Kiet Tuong BDU 38
14 40 Ho Thanh Hung THO 1 1 - 0 1 Do Hoang Chung Thong HCM 16
15 42 Ngo Trong Quoc Dat QDO 1 0 - 1 1 Tran Dang Minh Duc HNO 20
16 44 Le Phuc Tan PYE 1 0 - 1 1 Tran Nguyen Dang Khoa DTH 26
17 27 Le Minh Nguyen DAN 1 0 - 1 1 Tran Minh Tri BDU 48
18 50 Hoa Quang Bach HPD 1 0 - 1 1 Nguyen Thanh Liem CTH 30
19 34 Pham Phuc Khoi Nguyen BNI 1 1 - 0 1 Thai Nhat Phi BRV 53
20 5 Le Phi Lan HCM ½ 1 - 0 1 Nguyen Hoang Phuc QDO 54
21 13 Tran Minh Duc NAN ½ 1 - 0 ½ Nguyen The Tuan Minh BRV 46
22 49 Le Minh Tuan Anh HCM ½ 1 - 0 ½ Luu Quoc Viet HNO 24
23 29 Pham Minh Hieu DON ½ 1 - 0 ½ Phan Thai Minh HCM 32
24 51 Tran Phat Dat DTH ½ 1 - 0 0 Le Tat Sang NAN 17
25 31 Tran Ly Khoi Nguyen CTH 0 0 - 1 0 Nguyen Tuan Minh HPD 39
26 33 Nguyen Hai Nam QDO 0 ½ - ½ 0 Nguyen Quang Dung LDO 41
27 37 Tran Van Anh Kiet TTH 0 ½ - ½ 0 Nguyen Thanh Khoa DTH 52
28 47 Phung Nguyen Son BRV 0 1 bye

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 Bach The Vinh BNI 3 0 - 1 3 Doan Phan Khiem HCM 3
2 12 Nguyen Khac Tu BRV 0 - 1 3 Tong Hai Anh HNO 7
3 14 Nguyen Duc Phat NTH 0 - 1 Pham Truong Phu HNO 25
4 11 Nguyen Anh Hao NTH 2 ½ - ½ Bui Dang Khoa DTH 28
5 26 Tran Nguyen Dang Khoa DTH 2 0 - 1 2 An Dinh Minh HCM 1
6 2 Hoang Minh Hieu HNO 2 1 - 0 2 Nguyen Thanh Liem CTH 30
7 4 Nguyen Tri Thinh KGI 2 1 - 0 2 Pham Phuc Khoi Nguyen BNI 34
8 18 Dang Anh Minh HCM 2 1 - 0 2 Nguyen Le Nhat Huy DTH 35
9 20 Tran Dang Minh Duc HNO 2 1 - 0 2 Nguyen Xuan Anh HNO 36
10 21 Do An Hoa NBI 2 1 - 0 2 Ho Thanh Hung THO 40
11 22 Can Chi Thanh HNO 2 ½ - ½ 2 Nguyen Duc Duy HNO 55
12 38 Le Kiet Tuong BDU 2 0 - 1 2 Pham Anh Kien NBI 23
13 48 Tran Minh Tri BDU 2 ½ - ½ Nguyen Quoc Truong Son DON 9
14 43 Le Tran Dung THO 1 - 0 Le Phi Lan HCM 5
15 45 Pham Nguyen Dung HNO 1 - 0 Tran Minh Duc NAN 13
16 49 Le Minh Tuan Anh HCM ½ - ½ Vu Ba Khoi HCM 19
17 51 Tran Phat Dat DTH ½ - ½ Pham Minh Hieu DON 29
18 6 Bui Huy Phuoc BNI 1 1 - 0 1 Ngo Trong Quoc Dat QDO 42
19 8 Tran Tuan Kiet TTH 1 ½ - ½ 1 Le Phuc Tan PYE 44
20 54 Nguyen Hoang Phuc QDO 1 0 - 1 1 Le Khac Hoang Tuan KGI 15
21 16 Do Hoang Chung Thong HCM 1 1 - 0 1 Phung Nguyen Son BRV 47
22 53 Thai Nhat Phi BRV 1 1 - 0 1 Le Minh Nguyen DAN 27
23 39 Nguyen Tuan Minh HPD 1 ½ - ½ 1 Hoa Quang Bach HPD 50
24 24 Luu Quoc Viet HNO ½ 0 - 1 ½ Tran Van Anh Kiet TTH 37
25 41 Nguyen Quang Dung LDO ½ 0 - 1 ½ Phan Thai Minh HCM 32
26 46 Nguyen The Tuan Minh BRV ½ ½ - ½ ½ Nguyen Hai Nam QDO 33
27 52 Nguyen Thanh Khoa DTH ½ 0 - 1 0 Tran Ly Khoi Nguyen CTH 31
28 17 Le Tat Sang NAN 0 1 bye

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Doan Phan Khiem HCM 4 1 - 0 4 Tong Hai Anh HNO 7
2 25 Pham Truong Phu HNO ½ - ½ 3 Bach The Vinh BNI 10
3 1 An Dinh Minh HCM 3 ½ - ½ 3 Tran Dang Minh Duc HNO 20
4 21 Do An Hoa NBI 3 0 - 1 3 Hoang Minh Hieu HNO 2
5 23 Pham Anh Kien NBI 3 1 - 0 3 Nguyen Tri Thinh KGI 4
6 28 Bui Dang Khoa DTH 3 ½ - ½ 3 Dang Anh Minh HCM 18
7 11 Nguyen Anh Hao NTH 1 - 0 Le Tran Dung THO 43
8 55 Nguyen Duc Duy HNO 1 - 0 Nguyen Khac Tu BRV 12
9 14 Nguyen Duc Phat NTH 1 - 0 Pham Nguyen Dung HNO 45
10 48 Tran Minh Tri BDU 0 - 1 Can Chi Thanh HNO 22
11 34 Pham Phuc Khoi Nguyen BNI 2 0 - 1 2 Bui Huy Phuoc BNI 6
12 9 Nguyen Quoc Truong Son DON 2 ½ - ½ 2 Nguyen Le Nhat Huy DTH 35
13 15 Le Khac Hoang Tuan KGI 2 0 - 1 2 Le Minh Tuan Anh HCM 49
14 36 Nguyen Xuan Anh HNO 2 1 - 0 2 Do Hoang Chung Thong HCM 16
15 19 Vu Ba Khoi HCM 2 1 - 0 2 Le Kiet Tuong BDU 38
16 40 Ho Thanh Hung THO 2 1 - 0 2 Tran Nguyen Dang Khoa DTH 26
17 29 Pham Minh Hieu DON 2 1 - 0 2 Thai Nhat Phi BRV 53
18 30 Nguyen Thanh Liem CTH 2 1 - 0 2 Tran Phat Dat DTH 51
19 5 Le Phi Lan HCM ½ - ½ Tran Van Anh Kiet TTH 37
20 50 Hoa Quang Bach HPD ½ - ½ Tran Tuan Kiet TTH 8
21 13 Tran Minh Duc NAN 0 - 1 Nguyen Tuan Minh HPD 39
22 32 Phan Thai Minh HCM 0 - 1 Le Phuc Tan PYE 44
23 17 Le Tat Sang NAN 1 ½ - ½ 1 Ngo Trong Quoc Dat QDO 42
24 27 Le Minh Nguyen DAN 1 0 - 1 1 Nguyen The Tuan Minh BRV 46
25 47 Phung Nguyen Son BRV 1 0 - 1 1 Tran Ly Khoi Nguyen CTH 31
26 33 Nguyen Hai Nam QDO 1 1 - 0 1 Nguyen Hoang Phuc QDO 54
27 52 Nguyen Thanh Khoa DTH ½ 0 - 1 ½ Luu Quoc Viet HNO 24
28 41 Nguyen Quang Dung LDO ½ 1 bye

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Hoang Minh Hieu HNO 4 0 - 1 5 Doan Phan Khiem HCM 3
2 7 Tong Hai Anh HNO 4 1 - 0 4 Pham Truong Phu HNO 25
3 18 Dang Anh Minh HCM 1 - 0 4 Pham Anh Kien NBI 23
4 10 Bach The Vinh BNI 0 - 1 An Dinh Minh HCM 1
5 22 Can Chi Thanh HNO 1 - 0 Nguyen Anh Hao NTH 11
6 28 Bui Dang Khoa DTH 0 - 1 Nguyen Duc Phat NTH 14
7 20 Tran Dang Minh Duc HNO ½ - ½ Nguyen Duc Duy HNO 55
8 4 Nguyen Tri Thinh KGI 3 ½ - ½ 3 Pham Minh Hieu DON 29
9 6 Bui Huy Phuoc BNI 3 1 - 0 3 Nguyen Xuan Anh HNO 36
10 30 Nguyen Thanh Liem CTH 3 1 - 0 3 Vu Ba Khoi HCM 19
11 49 Le Minh Tuan Anh HCM 3 1 - 0 3 Do An Hoa NBI 21
12 35 Nguyen Le Nhat Huy DTH 0 - 1 3 Ho Thanh Hung THO 40
13 44 Le Phuc Tan PYE 0 - 1 Nguyen Quoc Truong Son DON 9
14 12 Nguyen Khac Tu BRV 1 - 0 Pham Nguyen Dung HNO 45
15 39 Nguyen Tuan Minh HPD 1 - 0 Tran Minh Tri BDU 48
16 8 Tran Tuan Kiet TTH 2 1 - 0 Le Tran Dung THO 43
17 38 Le Kiet Tuong BDU 2 0 - 1 2 Le Phi Lan HCM 5
18 37 Tran Van Anh Kiet TTH 2 1 - 0 2 Le Khac Hoang Tuan KGI 15
19 16 Do Hoang Chung Thong HCM 2 1 - 0 2 Pham Phuc Khoi Nguyen BNI 34
20 26 Tran Nguyen Dang Khoa DTH 2 0 - 1 2 Hoa Quang Bach HPD 50
21 31 Tran Ly Khoi Nguyen CTH 2 0 - 1 2 Tran Phat Dat DTH 51
22 53 Thai Nhat Phi BRV 2 1 - 0 2 Nguyen Hai Nam QDO 33
23 46 Nguyen The Tuan Minh BRV 2 1 - 0 Le Tat Sang NAN 17
24 32 Phan Thai Minh HCM 1 - 0 Tran Minh Duc NAN 13
25 24 Luu Quoc Viet HNO 1 - 0 Nguyen Quang Dung LDO 41
26 42 Ngo Trong Quoc Dat QDO 1 - 0 1 Le Minh Nguyen DAN 27
27 54 Nguyen Hoang Phuc QDO 1 0 - 1 1 Phung Nguyen Son BRV 47
28 52 Nguyen Thanh Khoa DTH ½ 1 bye

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Doan Phan Khiem HCM 6 ½ - ½ Can Chi Thanh HNO 22
2 1 An Dinh Minh HCM ½ - ½ 5 Tong Hai Anh HNO 7
3 14 Nguyen Duc Phat NTH 0 - 1 Dang Anh Minh HCM 18
4 40 Ho Thanh Hung THO 4 ½ - ½ 4 Hoang Minh Hieu HNO 2
5 55 Nguyen Duc Duy HNO 4 ½ - ½ 4 Bui Huy Phuoc BNI 6
6 25 Pham Truong Phu HNO 4 1 - 0 4 Tran Dang Minh Duc HNO 20
7 23 Pham Anh Kien NBI 4 1 - 0 4 Nguyen Thanh Liem CTH 30
8 4 Nguyen Tri Thinh KGI 1 - 0 4 Le Minh Tuan Anh HCM 49
9 9 Nguyen Quoc Truong Son DON 1 - 0 Nguyen Khac Tu BRV 12
10 29 Pham Minh Hieu DON ½ - ½ Bach The Vinh BNI 10
11 11 Nguyen Anh Hao NTH 0 - 1 Nguyen Tuan Minh HPD 39
12 19 Vu Ba Khoi HCM 3 1 - 0 Bui Dang Khoa DTH 28
13 5 Le Phi Lan HCM 3 0 - 1 3 Nguyen The Tuan Minh BRV 46
14 51 Tran Phat Dat DTH 3 0 - 1 3 Tran Tuan Kiet TTH 8
15 50 Hoa Quang Bach HPD 3 1 - 0 3 Do Hoang Chung Thong HCM 16
16 21 Do An Hoa NBI 3 1 - 0 3 Tran Van Anh Kiet TTH 37
17 36 Nguyen Xuan Anh HNO 3 1 - 0 3 Thai Nhat Phi BRV 53
18 43 Le Tran Dung THO 0 - 1 Luu Quoc Viet HNO 24
19 45 Pham Nguyen Dung HNO 1 - 0 Phan Thai Minh HCM 32
20 35 Nguyen Le Nhat Huy DTH 1 - 0 Le Phuc Tan PYE 44
21 48 Tran Minh Tri BDU ½ - ½ Ngo Trong Quoc Dat QDO 42
22 15 Le Khac Hoang Tuan KGI 2 0 - 1 2 Tran Ly Khoi Nguyen CTH 31
23 34 Pham Phuc Khoi Nguyen BNI 2 ½ - ½ 2 Tran Nguyen Dang Khoa DTH 26
24 33 Nguyen Hai Nam QDO 2 0 - 1 2 Le Kiet Tuong BDU 38
25 47 Phung Nguyen Son BRV 2 0 - 1 Tran Minh Duc NAN 13
26 41 Nguyen Quang Dung LDO 0 - 1 Nguyen Thanh Khoa DTH 52
27 17 Le Tat Sang NAN 1 - 0 1 Nguyen Hoang Phuc QDO 54
28 27 Le Minh Nguyen DAN 1 1 bye

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 18 Dang Anh Minh HCM 1 - 0 Doan Phan Khiem HCM 3
2 7 Tong Hai Anh HNO ½ - ½ 5 Pham Anh Kien NBI 23
3 22 Can Chi Thanh HNO 5 0 - 1 5 Pham Truong Phu HNO 25
4 6 Bui Huy Phuoc BNI 0 - 1 5 An Dinh Minh HCM 1
5 2 Hoang Minh Hieu HNO 1 - 0 Nguyen Quoc Truong Son DON 9
6 55 Nguyen Duc Duy HNO 1 - 0 Nguyen Tri Thinh KGI 4
7 39 Nguyen Tuan Minh HPD 0 - 1 Ho Thanh Hung THO 40
8 10 Bach The Vinh BNI 4 0 - 1 Nguyen Duc Phat NTH 14
9 8 Tran Tuan Kiet TTH 4 0 - 1 4 Le Minh Tuan Anh HCM 49
10 19 Vu Ba Khoi HCM 4 0 - 1 4 Nguyen Xuan Anh HNO 36
11 20 Tran Dang Minh Duc HNO 4 0 - 1 4 Hoa Quang Bach HPD 50
12 46 Nguyen The Tuan Minh BRV 4 ½ - ½ 4 Do An Hoa NBI 21
13 30 Nguyen Thanh Liem CTH 4 0 - 1 4 Pham Minh Hieu DON 29
14 24 Luu Quoc Viet HNO 0 - 1 Nguyen Anh Hao NTH 11
15 12 Nguyen Khac Tu BRV 1 - 0 Nguyen Le Nhat Huy DTH 35
16 28 Bui Dang Khoa DTH 1 - 0 Pham Nguyen Dung HNO 45
17 42 Ngo Trong Quoc Dat QDO 3 0 - 1 3 Le Phi Lan HCM 5
18 16 Do Hoang Chung Thong HCM 3 0 - 1 3 Tran Minh Tri BDU 48
19 31 Tran Ly Khoi Nguyen CTH 3 0 - 1 3 Thai Nhat Phi BRV 53
20 37 Tran Van Anh Kiet TTH 3 0 - 1 3 Tran Phat Dat DTH 51
21 38 Le Kiet Tuong BDU 3 0 - 1 Pham Phuc Khoi Nguyen BNI 34
22 13 Tran Minh Duc NAN 0 - 1 Le Tran Dung THO 43
23 32 Phan Thai Minh HCM 1 - 0 Le Tat Sang NAN 17
24 26 Tran Nguyen Dang Khoa DTH 0 - 1 Nguyen Thanh Khoa DTH 52
25 44 Le Phuc Tan PYE ½ - ½ 2 Nguyen Hai Nam QDO 33
26 27 Le Minh Nguyen DAN 2 0 - 1 2 Phung Nguyen Son BRV 47
27 41 Nguyen Quang Dung LDO 0 - 1 2 Le Khac Hoang Tuan KGI 15
28 54 Nguyen Hoang Phuc QDO 1 1 bye

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Doan Phan Khiem HCM ½ - ½ 6 Pham Truong Phu HNO 25
2 7 Tong Hai Anh HNO 6 ½ - ½ Dang Anh Minh HCM 18
3 1 An Dinh Minh HCM 6 1 - 0 Hoang Minh Hieu HNO 2
4 40 Ho Thanh Hung THO ½ - ½ Nguyen Duc Phat NTH 14
5 23 Pham Anh Kien NBI 1 - 0 Nguyen Duc Duy HNO 55
6 50 Hoa Quang Bach HPD 5 1 - 0 5 Can Chi Thanh HNO 22
7 49 Le Minh Tuan Anh HCM 5 1 - 0 5 Pham Minh Hieu DON 29
8 36 Nguyen Xuan Anh HNO 5 1 - 0 Nguyen Khac Tu BRV 12
9 4 Nguyen Tri Thinh KGI 1 - 0 Bui Dang Khoa DTH 28
10 21 Do An Hoa NBI 1 - 0 Bui Huy Phuoc BNI 6
11 9 Nguyen Quoc Truong Son DON 0 - 1 Nguyen Tuan Minh HPD 39
12 11 Nguyen Anh Hao NTH 1 - 0 Nguyen The Tuan Minh BRV 46
13 5 Le Phi Lan HCM 4 ½ - ½ 4 Tran Dang Minh Duc HNO 20
14 48 Tran Minh Tri BDU 4 ½ - ½ 4 Tran Tuan Kiet TTH 8
15 51 Tran Phat Dat DTH 4 1 - 0 4 Bach The Vinh BNI 10
16 53 Thai Nhat Phi BRV 4 0 - 1 4 Vu Ba Khoi HCM 19
17 35 Nguyen Le Nhat Huy DTH 1 - 0 4 Nguyen Thanh Liem CTH 30
18 34 Pham Phuc Khoi Nguyen BNI 0 - 1 Luu Quoc Viet HNO 24
19 52 Nguyen Thanh Khoa DTH ½ - ½ Phan Thai Minh HCM 32
20 43 Le Tran Dung THO 0 - 1 Pham Nguyen Dung HNO 45
21 15 Le Khac Hoang Tuan KGI 3 0 - 1 3 Le Phuc Tan PYE 44
22 38 Le Kiet Tuong BDU 3 1 - 0 3 Do Hoang Chung Thong HCM 16
23 31 Tran Ly Khoi Nguyen CTH 3 ½ - ½ 3 Ngo Trong Quoc Dat QDO 42
24 47 Phung Nguyen Son BRV 3 0 - 1 3 Tran Van Anh Kiet TTH 37
25 17 Le Tat Sang NAN 0 - 1 Tran Minh Duc NAN 13
26 33 Nguyen Hai Nam QDO + - - 2 Le Minh Nguyen DAN 27
27 54 Nguyen Hoang Phuc QDO 2 - - + Nguyen Quang Dung LDO 41
28 26 Tran Nguyen Dang Khoa DTH 1 bye

Players ranking

Rk. No.Ini. Name Tipo FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 18 Dang Anh Minh B13 HCM 7,0 0,0 46,0 5 5 1
2 3 Doan Phan Khiem B13 HCM 7,0 0,0 44,5 6 4 3
3 1 An Dinh Minh B13 HCM 7,0 0,0 38,5 5 4 4
4 7 Tong Hai Anh B13 HNO 6,5 0,0 47,5 5 4 2
5 25 Pham Truong Phu B13 HNO 6,5 0,0 43,0 5 5 3
6 23 Pham Anh Kien B13 NBI 6,5 0,0 42,5 6 4 2
7 49 Le Minh Tuan Anh B13 HCM 6,0 0,0 42,0 5 4 2
8 14 Nguyen Duc Phat B13 NTH 6,0 0,0 41,0 5 5 4
9 40 Ho Thanh Hung B13 THO 6,0 0,0 39,0 5 4 3
10 50 Hoa Quang Bach B13 HPD 6,0 0,0 36,0 5 4 2
11 36 Nguyen Xuan Anh B13 HNO 6,0 0,0 34,0 5 4 1
12 2 Hoang Minh Hieu B13 HNO 5,5 0,0 46,5 4 5 2
13 55 Nguyen Duc Duy B13 HNO 5,5 0,0 44,0 2 4 0
14 21 Do An Hoa B13 NBI 5,5 0,0 43,0 5 4 1
15 11 Nguyen Anh Hao B13 NTH 5,5 0,0 41,0 5 4 2
16 4 Nguyen Tri Thinh B13 KGI 5,5 0,0 40,5 5 4 2
17 39 Nguyen Tuan Minh B13 HPD 5,5 0,0 38,0 5 5 4
18 22 Can Chi Thanh B13 HNO 5,0 0,0 48,0 3 5 1
19 19 Vu Ba Khoi B13 HCM 5,0 0,0 39,0 4 4 1
20 29 Pham Minh Hieu B13 DON 5,0 0,0 38,5 3 5 1
21 51 Tran Phat Dat B13 DTH 5,0 0,0 34,5 4 4 2
22 20 Tran Dang Minh Duc B13 HNO 4,5 0,0 45,5 3 5 2
23 28 Bui Dang Khoa B13 DTH 4,5 0,0 45,0 3 5 1
24 8 Tran Tuan Kiet B13 TTH 4,5 0,0 42,5 3 5 2
25 6 Bui Huy Phuoc B13 BNI 4,5 0,0 41,5 4 5 2
12 Nguyen Khac Tu B13 BRV 4,5 0,0 41,5 4 5 2
27 45 Pham Nguyen Dung B13 HNO 4,5 0,0 39,5 4 5 2
28 35 Nguyen Le Nhat Huy B13 DTH 4,5 0,0 39,0 4 4 1
29 9 Nguyen Quoc Truong Son B13 DON 4,5 0,0 39,0 3 4 2
30 24 Luu Quoc Viet B13 HNO 4,5 0,0 35,5 4 5 3
31 48 Tran Minh Tri B13 BDU 4,5 0,0 35,0 3 4 2
32 46 Nguyen The Tuan Minh B13 BRV 4,5 0,0 34,0 3 5 2
33 5 Le Phi Lan B13 HCM 4,5 0,0 32,5 3 4 2
34 10 Bach The Vinh B13 BNI 4,0 0,0 47,0 3 5 2
35 30 Nguyen Thanh Liem B13 CTH 4,0 0,0 44,5 4 5 1
36 38 Le Kiet Tuong B13 BDU 4,0 0,0 34,0 4 4 2
37 44 Le Phuc Tan B13 PYE 4,0 0,0 33,5 3 5 3
38 52 Nguyen Thanh Khoa B13 DTH 4,0 0,0 33,5 2 4 2
39 37 Tran Van Anh Kiet B13 TTH 4,0 0,0 32,5 3 5 2
40 53 Thai Nhat Phi B13 BRV 4,0 0,0 32,5 3 4 1
41 32 Phan Thai Minh B13 HCM 4,0 0,0 31,5 3 5 1
42 26 Tran Nguyen Dang Khoa B13 DTH 3,5 0,0 40,0 2 4 2
43 43 Le Tran Dung B13 THO 3,5 0,0 37,5 3 4 1
44 34 Pham Phuc Khoi Nguyen B13 BNI 3,5 0,0 34,5 3 4 1
45 13 Tran Minh Duc B13 NAN 3,5 0,0 34,0 3 5 2
46 31 Tran Ly Khoi Nguyen B13 CTH 3,5 0,0 34,0 3 4 3
47 33 Nguyen Hai Nam B13 QDO 3,5 0,0 31,5 2 4 0
48 42 Ngo Trong Quoc Dat B13 QDO 3,5 0,0 30,0 1 5 0
49 16 Do Hoang Chung Thong B13 HCM 3,0 0,0 39,0 3 5 0
50 15 Le Khac Hoang Tuan B13 KGI 3,0 0,0 33,0 2 4 2
51 47 Phung Nguyen Son B13 BRV 3,0 0,0 26,5 2 4 2
52 17 Le Tat Sang B13 NAN 2,5 0,0 30,5 1 4 0
53 41 Nguyen Quang Dung B13 LDO 2,5 0,0 29,5 1 3 0
54 27 Le Minh Nguyen B13 DAN 2,0 1,0 26,5 1 3 0
55 54 Nguyen Hoang Phuc B13 QDO 2,0 0,0 23,0 1 4 0